Høringer og innspill

Høringssvar

 

Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte, og forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Forslag til endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning

Innspill til tiltak for overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universitets- og høyskoleutdanning (DIKU)

Innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet

Høringssvar – NOU 2020: 12 Distriktsnæringsutvalget

Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av forsøksordning med stipend for fagarbeidere

Høring om forskrift om endring i forskrift om midlertidige
regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 og
forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021

Innspill – Strategi for desentralisert og fleksible fagskoleutdanning og
høyere utdanning

Høring om forslag til endringer i egenbetalingsforskriften

Høring om innspill til neste langtidsplan for høyere utdanning og forskning

Høring om forslag til endringer i fagskoleforskriften og studiekvalitetsforskriften

Høring om forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Høring om forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler
for utdanningstøtte som følge av utbruddet av covid-19
 

Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren (2021–
2025)
 

Høring om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven

Høring om forskrift om opptak til høgare utdanning for opptaksåret 2022-2023

Høring om forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022

2020

2019

2017

2016

Innspill

Innspill