Info om klagesaker

Klagesaker

Som student i fagskolen har du rett til å klage, og få din klage behandlet på en ordentlig måte. Det skal være likebehandling og din rettsikkerhet skal ivaretas. Noen klagesaker rettes til fagskolen eller fagskolens klagenemnd, mens andre rettes til den nasjonale klagenemnda for fagskoleutdanning.

Regelverket som bestemmer hva studenter kan klage på og hvordan det behandles finnes i Fagskoleloven og Forvaltningsloven. Hver fagskole har også en egen forskrift som forklarer reglene som gjelder på din fagskole.  Vi i ONF kan bistå med informasjon om rettigheter, og svare på generelle spørsmål om håndtering av klagesaker. Du kan også kontakte studentombudet på din fagskole for å få veiledning i klagesaker.

Studenter kan klage på:

Klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning

Hver fagskole skal ha en lokal klagenemnd. I klagenemnda til fagskolen skal det sitte to studentrepresentanter med vara, som er oppnevnt av studentene. Det er naturlig at dette går gjennom studentdemokratiet, som finner passende kandidater uten egeninteresse i saken.

Den nasjonale klagenemnda for fagskoleutdanning (fagskoleklagenemnda) skal behandle mer alvorlige klagesaker fra studenter. Det vil si vedtak som har særlig negative virkning på deg som student. For eksempel et vedtak om utestenging eller manglende skikkethet til yrket. I fagskoleklagenemnda er studentene representert med to medlemmer og en vara oppnevnt av ONF. Hvilke saker den nasjonale klagenemnda kan ta finner du mer om i fagskoleloven og fagskolens forskrift.