Rapporter og undersøkelser

Her finner du rapporter, undersøkelser og offentlige utredninger som er gjort om fagskolesektoren de senere årene 

Kunnskapsdepartementet

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011
Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2012
Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2013
Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2014
Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2015
Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2017
Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2019
Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2020
Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2021
Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2022
Videre vekst og kvalitet – strategi for høyere yrkesfaglig utdanning (2021)
Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter (2021)
Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden — Fagskoleutdanning (Fagskolemeldingen, 2016)
Utsynsmeldingen (2023)

NOKUT

Kvalitetsområder for høyere yrkesfaglig utdanning
Arbeidslivsrelevans og kontakt med arbeidslivet
Startkompetanse i fagskoleutdanningene
Evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), delrapport – 1 Kva meiner institusjonane og fagmiljøa om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og læringsutbyteskildringar? (2022)
Evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), delrapport 2 – Korleis opplever studentane læringsutbyteskildringar for utdanning? (2023)
Evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), hovedrapport (2023)

Andre

Kompetansebehovsutvalgets rapport 2022
Dimensjonering av utdanningstilbudet (NHO, 2021)
Kompetansebarometeret 2021 (NHO)
Kompetansebarometeret 2022 (NHO)

Statistikk

DBH Fagskolestatistikk