Styresett og organisasjonsstruktur

Styresett

ONF er en demokratisk organisasjon som styres av medlemmene våre. Landsmøtet avholdes en gang i året, og er det øverste organet. På landsmøtet møter representanter fra ONFs medlemslag, disse er som hovedregel studenttillitsvalgte på sin fagskole. Landsmøtet vedtar hva ONF skal jobbe med det neste året gjennom arbeidsprogrammet, hvilken politikk ONF skal jobbe for gjennom politisk plattform og organisasjonens vedtekter.

Landsmøtet velger også tillitsvalgte til organisasjonens sentrale ledd: leder, nestleder, hovedstyret, landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. De tillitsvalgte velges av landsmøtet for ett år av gangen, og har ansvar for å drive organisasjonen i tråd med landsmøtets vedtak. Både leder og nestleder er frikjøpte, leder er i tillegg den eneste tillitsvalgte som velges for to år om gangen.

Hovedstyret er det utøvende organet i ONF. Hovedstyret består av leder, nestleder og tre andre styremedlemmer. Styret har ansvar for daglig drift av organisasjonen.

Landsstyret er ONFs øverste organ mellom landsmøtene. Landsstyret har 11 medlemmer inkludert medlemmene av hovedstyret. I landsstyret tas de viktigste politiske og organisatoriske beslutningene for ONF. 

ONFs kontrollkomité har ansvar for å holde kontroll med at organisasjonen følger lover, egne vedtekter og vedtak i styrende organer. Kontrollkomiteen skal også følge opp at organisasjonens midler forvaltes i tråd med vedtektene. Kontrollkomiteen legger fram en beretning til godkjenning av landsmøtet.

Valgkomiteen har en viktig oppgave med å finne dyktige kandidater til tillitsverv i ONF. De søker aktivt etter kandidater blant medlemmene og innstiller til valg på landsmøtet. 

Tillitsvalgte i ONF 2022-2023

Tillitsvalgte i ONF ble valgt under ONF sitt landsmøte april 2022 og tiltrådte 1. juli 2022

f.v.: Lennart Tveita, Bendik Mong, Ingrid Marie Aarre, Susann Børnes (fratrådt), Nils Magnus Øverby, Alice Lammetun, Joakim Gjerde, Niklas Frogner, Vetle Morales Ree, Inger Johanne Tjelta Hivand, Tom Alexander Østensen, Henning Skau, Finn Jacobsen, Thea Tuset, Ann Irene Melbø, Tommy Raaen, Annica Marie Fosli. (Karianne Leikvoll Stokstad ikke til stede.)

Hovedstyret

Hovedstyret er organisasjonens utøvende og økonomiske organ. Hovedstyret består av leder, nestleder og 3 ordinære styremedlemmer, totalt 5 medlemmer. Hovedstyret leder organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av landsmøtet, landsstyret og hovedstyret.

ONF overlapp 2022
ONF overlapp 2022
ONF overlapp 2022
ONF overlapp 2022

Landsstyret

Landsstyret er organisasjonens øverste politiske og organisatoriske organ når landsmøtet ikke er samlet, og består av 6 ordinære landsstyremedlemmer og hovedstyrets 5 medlemmer, totalt 11 personer. Hovedstyrets leder er også leder av landsstyret.

Karianne_2
Edvart Aune
ONF overlapp 2022
ONF overlapp 2022
ONF overlapp 2022
ONF overlapp 2022

Kontrollkomité

Kontrollkomiteen er organisasjonens interne politi og består av tre medlemmer. Komiteen velger sin egen leder.

ONF overlapp 2022
ONF overlapp 2022
Nils Magnus Øverby

Valgkomité

Valgkomiteen instiller på kandidater som stiller til valg under landsmøtet og består av tre medlemmer. Komiteen velger sin egen leder.

ONF landsmøte
ONF overlapp
ONF overlapp 2022