Styresett og organisasjonsstruktur

Styresett

ONF er en demokratisk organisasjon som styres av medlemmene våre. Landsmøtet avholdes en gang i året, og er det øverste organet. På landsmøtet møter representanter fra ONFs medlemslag, disse er som hovedregel studenttillitsvalgte på sin fagskole. Landsmøtet vedtar hva ONF skal jobbe med det neste året gjennom arbeidsprogrammet, hvilken politikk ONF skal jobbe for gjennom politisk plattform og organisasjonens vedtekter.

Landsmøtet velger også tillitsvalgte til organisasjonens sentrale ledd: leder, nestleder, hovedstyret, landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. De tillitsvalgte velges av landsmøtet for ett år av gangen, og har ansvar for å drive organisasjonen i tråd med landsmøtets vedtak. Både leder og nestleder er frikjøpte, leder er i tillegg den eneste tillitsvalgte som velges for to år om gangen.

Hovedstyret er det utøvende organet i ONF. Hovedstyret består av leder, nestleder og tre andre styremedlemmer. Styret har ansvar for daglig drift av organisasjonen.

Landsstyret er ONFs øverste organ mellom landsmøtene. Landsstyret har 11 medlemmer inkludert medlemmene av hovedstyret. I landsstyret tas de viktigste politiske og organisatoriske beslutningene for ONF. 

ONFs kontrollkomité har ansvar for å holde kontroll med at organisasjonen følger lover, egne vedtekter og vedtak i styrende organer. Kontrollkomiteen skal også følge opp at organisasjonens midler forvaltes i tråd med vedtektene. Kontrollkomiteen legger fram en beretning til godkjenning av landsmøtet.

Valgkomiteen har en viktig oppgave med å finne dyktige kandidater til tillitsverv i ONF. De søker aktivt etter kandidater blant medlemmene og innstiller til valg på landsmøtet.