Styre og organisasjonsstruktur

Styresett

Styresett

ONF er en demokratisk organisasjon som styres av medlemmene våre. Landetsmøtet avholdes en gang i året, og er det øverste organet. På landsmøtet møter representanter fra ONFs medlemslag. Landsmøtet vedtar hva ONF skal jobbe med det neste året gjennom arbeidsprogrammet, hvilken politikk ONF skal jobbe for gjennom politisk plattform, og vedtekter for ONF.

Landsmøtet velger også tillitsvalgte til organisasjonens sentrale ledd: leder, nestleder, hovedstyremedlemmer, landsstyre, kontrollkomité og valgkomité. De tillitsvalgte velges av landsmøtet for ett år av gangen, og har ansvar for å drive organisasjonen i tråd med landsmøtets vedtak.

Hovedstyret er det utøvende organet i ONF. Hovedstyret består av leder, nestleder og tre andre styremedlemmer, og har ansvar for daglig drift av organisasjonen.

Landsstyret er ONFs øverste organ mellom landsmøtene. Landsstyret har 11 medlemmer inkludert medlemmene av hovedstyret. I landsstyret tas de viktigste politiske og organisatoriske beslutningene for ONF. Landsstyremedlemmene har også ansvar for å følge opp medlemslag i hver sin region.

ONFs kontrollkomité har ansvar for å holde kontroll med at organisasjonen følger lover, egne vedtekter og vedtak i styrende organer. Kontrollkomiteen skal også følge opp at organisasjonens midler forvaltes i tråd med vedtektene. Kontrollkomiteen legger fram en beretning til godkjenning av landsmøtet.

Valgkomiteen har en viktig oppgave med å finne dyktige kandidater til tillitsverv i ONF.  De søker aktivt etter kandidater blant medlemmene og innstiller til valg på landsmøtet. 

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte i ONF 2020-2021

Tillitsvalgte i ONF ble valgt på ONF sitt digitale landsmøte 23. mars 2020 og tiltrådte 1. juli 2020

Bak f.v.: Inger Johanne Tjelta Hivand, Bendik Mong, Marion Aaserud Dahlen, Simen Eskerud, Åse Kleven, Georg Lie Grasdal, Silje Sørensen, Harald Widding, Torstein Gaasdalen, Jakob Brandal Østringen. Foran f.v. Marta Kostova Ivanova, Henning Skau, Wictor Østvand Jensen, Thea Tuset, Vilja Askelund. (Dariusz Dominik og Sander Bjerkevoll var ikke tilstede når bildet ble tatt.) Foto: Guro Østby

Hovedstyret

Hovedstyret er organisasjonens utøvende og økonomiske organ. Hovedstyret består av leder, nestleder og 3 ordinære styremedlemmer, totalt 5 medlemmer. Hovedstyret leder organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene, og vedtak fattet av landsmøtet, landsstyret og hovedstyret.

Landsstyret

Landsstyret er organisasjonens øverste politiske og organisatoriske organ når landsmøtet ikke er samlet, og består av 6 ordinære landsstyremedlemmer og hovedstyrets 5 medlemmer, totalt 11 personer. Hovedstyrets leder er også leder av landsstyret.

Kontrollkomité

Valgkomité

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få jevnlige oppdateringer om hva som skjer i vår organisasjon.

Ønsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev?