Studentrepresentasjon

Studentrepresentasjon

Studentrepresentasjon

Et aktivt og godt organisert studentdemokrati bidrar til økt studiekvalitet i fagskolen. ONF mener studentene skal være representert i alle instanser som påvirker deres studiehverdag. Fagskolestudenter er i dag representert i fagskolestyrene, nasjonale faglige utvalg for fagskoleutdanning, i Nasjonalt Fagskoleråd og NOKUT.

Studentene på hver enkelt fagskole har gjennom studentorganet en representant i fagskolestyret som bidrar i beslutningsprosessene på fagskolen. Studentrepresentanten velges av studentorganet på fagskolen og representerer studentenes stemme i styret. Ofte er det leder av studentorganet som som sitter i fagskolestyret. Du kan se ONFs informasjonsvideo om å være representant i fagskolestyret her.

Alle fagskoler skal ha en lokal klagenemnd, og her har studentene rett på to representanter. Til den lokale klagenemda kan studenter ved fagskolen klage på alle vedtak som gjelder deres rettigheter eller plikter (enkeltvedtak). Du kan lese mer om lokale klagenemder her

Se også informasjon om klagesaker.

Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i fagskoleloven § 16, og §§ 24 til 27, jf. fagskoleforskriften § 43. Dette er saker som opptak gjennom Samordnet opptak, annullering av eksamen m.m., utstenging, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest. Henning Skau og Thea Tuset representerer ONF i Nasjonal Klagenemd for høyere yrkesfaglig utdanning. Silje Sørensen er vararepresentant. Du kan lese mer om nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning på unit.no.

Se også informasjon om klagesaker.

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter representerer studentene i flere nasjonale råd, styrer og utvalg. Studentrepresentantene er valgt av ONF, og skal sikre at studentenes stemme blir hørt i saker som angår dem. Nasjonale fagråd skal bidra til at kvaliteten på utdanningen er god og at fagskoleutdanningen imøtekommer arbeidslivets kompetansebehov. Fagrådene skal også bidra til faglig utvikling og koordinering av fagskoleutdanningen på et nasjonalt nivå.

Nasjonalt fagråd for helse- og oppvekstfag (NFFHO)
NFFHO jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor helse- og oppvekstfag for både private og offentlige fagskoler. ONF har oppnevnt Thea Tuset som representant for studentene på helse- og oppvekstfagutdanning.

Nasjonalt fagråd for tekniske fag (NFTF)
NFTF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor teknisk fagskoleutdanning. ONF har oppnevnt Tom Alexander Østensen som representant for studentene på teknisk fagskoleutdanning.

Nasjonalt fagråd for maritime fag (NFMF)
NFMF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor maritime fagskoleutdanninger. ONF  har oppnevnt Tommy Raaen som representant for studentene på maritim fagskoleutdanning.

Nasjonalt fagråd for grønne fag (NFGF)
NFGF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor grønne fagskoleutdanninger. ONF har oppnevnt Ingrid Marie Aarre som representant for studentene på grønne fagskoleutdanninger.

Nasjonalt fagråd for økonomi og administrasjonsfag
 jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor økonomi og administrasjonsfag. ONF har oppnevnt Henning Skau som representant for studentene på økonomi og administrasjonsfagutdanning.

Nasjonalt fagråd for kreative og digitale fag
jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor kreative og digitale fag. ONF har oppnevnt Mathias Hillgren som representant for studentene på kreative og digitale fag.

Forum for kunstfag
Forum for kunstfag jobber for kvalitet og videreutvikling av kunstskoler og kunstfagskole. ONF har oppnevnt Thea Tuset som representant for studentene på kunstfagutdanning.

Fleksibel utdanning Norge (FuN)
FuN er en medlems- og interesseorganisasjon for virksomheter og enkeltpersoner som jobber med fleksible og digitale læringsformer. ONF har oppnevnt Henning Skau som studentrepresentant, med Ingrid Marie Aarre som vararepresentant.

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ om fagskoleutdanning for myndighetene. Fagskolerådet har et bredt arbeidsfelt og mål om å utvikle fagskolesektoren og fremme fagskoleutdanning. Medlemmene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for ett år av gangen og ONF har to studentrepresentanter. I inneværende periode er ONFs representanter Henning Skau og Thea Tuset, med Ingrid Marie Aarre og Mathias Hillgren som vararepresentanter.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) arbeider for kvalitet i fagskole-, høyskole- og universitetsutdanning.

NOKUTs styre:
Wictor Østvand Jensen representerer ONF i NOKUTs styre, med Harald Widding som vararepresentant.

NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanning:
Silje Sørensen representerer ONF i NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanning, med Simen Eskerud som vararepresentant.