Studentrepresentasjon

Studentrepresentasjon

Studentrepresentasjon

Et aktivt og godt organisert studentdemokrati bidrar til økt studiekvalitet i fagskolen. ONF mener studentene skal være representert i alle instanser som påvirker deres studiehverdag. Fagskolestudenter er i dag representert i fagskolestyrene, nasjonale faglige utvalg for fagskoleutdanning, i Nasjonalt Fagskoleråd og NOKUT.

Studentene på hver enkelt fagskole har gjennom studentorganet en representant i fagskolestyret og bidrar i beslutningsprosessene på fagskolen. Studentrepresentanten velges av studentorganet på fagskolen og representerer studentenes stemme i styret.

Alle fagskoler skal ha en lokal klagenemnd, og her har studentene rett på to representanter. I tillegg oppnevner ONF to medlemmer og ett varamedlem til den nasjonale klagenemnda for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleklagenemnda).

Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i fagskoleloven § 16, og §§ 24 til 27, jf. fagskoleforskriften § 43. Dette er saker som opptak gjennom Samordnet opptak, annullering av eksamen m.m., utstenging, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest. Henning Skau og Thea Tuset representerer ONF i Nasjonal Klagenemd for høyere yrkesfaglig utdanning. Silje Sørensen er vararepresentant. Du kan lese mer om nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning på denne lenken: https://www.unit.no/en/node/534

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter representerer studentene i flere nasjonale råd, styrer og utvalg. Studentrepresentantene er valgt av ONF, og skal sikre at studentenes stemme blir hørt i saker som angår dem. Nasjonale fagråd skal bidra til at kvaliteten på utdanning er god og at fagskoleutdanningen imøtekommer arbeidslivets kompetansebehov. Fagrådene skal også bidra til faglig utvikling og koordinering av fagskoleutdanningen på et nasjonalt nivå.

Nasjonalt fagråd for helse- og oppvekstfag (NFFHO)
NFFHO jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor helse- og oppvekstfag for både private og offentlige fagskoler. ONF har oppnevnt Thea Tuset som representant .

Nasjonalt fagråd for tekniske fag (NFTF)
NFTF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor teknisk fagskoleutdanning. ONF har oppnevnt Tom Alexander Østensen som studentrepresentant.

Nasjonalt fagråd for maritime fag (NFMF)
NFMF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor maritime fagskoleutdanninger. ONF  har oppnevnt Tommy Raaen som representant fra maritim fagskoleutdanning.

Nasjonalt fagråd for grønne fag (NFGF)
NFGF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor grønne fagskoleutdanninger. ONF har oppnevnt Ingrid Marie Aarre som representant for studentene på grønne fagskoleutdanninger.

Nasjonalt fagråd for økonomi og administrasjonsfag
 jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor økonomi og administrasjonsfag. ONF har oppnevnt Henning Skau som representant for studentene på økonomi og administrasjonsfag.

Nasjonalt fagråd for kreative og digitale fag
jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor kreative og digitale fag. ONF har oppnevnt Mathias Hillgren som representant for studentene på kreative og digitale fag.

Forum for kunstfag
Forum for kunstfag jobber for kvalitet og videreutvikling av kunstskoler og kunstfagskole. ONF har oppnevnt Thea Tuset som representant for studentene på kunstfagskoler.

Fleksibel utdanning Norge (FuN)
FuN er en medlems- og interesseorganisasjon for virksomheter og enkeltpersoner som jobber med fleksible og digitale læringsformer. ONF har oppnevnt Henning Skau som studentrepresentant, med Ingrid Marie Aarre som vararepresentant.

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ om fagskoleutdanning for myndighetene. Fagskolerådet har et bredt arbeidsfelt og mål om å utvikle fagskolesektoren og fremme fagskoleutdanning. Medlemmene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for 1 år av gangen, og ONF har to studentrepresentanter. I inneværende periode er ONFs representanter Henning Skau og Thea Tuset, med Ingrid Marie Aarre og Mathias Hillgren som vararepresentanter.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) arbeider for kvalitet i fagskole-, høyskole- og universitetsutdanning.

NOKUTs styre:
Wictor Østvand Jensen representerer ONF i NOKUTs styre, med Harald Widding som vararepresentant.

NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanning:
Silje Sørensen representerer ONF i NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanning, med Simen Eskerud som vararepresentant.

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få jevnlige oppdateringer om hva som skjer i vår organisasjon.

Ønsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev?