Rettigheter

ONF arbeider for å styrke studentenes rettigheter og jobber for at disse ivaretas på hver fagskole. Første skritt er at du som student og tillitsvalgt er klar over hvilke rettigheter du har. Denne siden er ment å gi deg enkel informasjon om rettigheter, men også plikter du har som fagskolestudent.

Alle studenter har rett til å delta i studentdemokratiet på fagskolen sin. Deltakelse på møter i studentdemokratiet skal ikke føres som fravær. Fagskolen, ofte administrasjonen, er pålagt å legge til rette for det kan opprettes et studentorgan for å sikre at studentenes stemme blir hørt. Det betyr å ivareta studentenes interesser på studiet og fagskolen, og samarbeidet med ledelsen. 

Du har rett til et godt læringsmiljø. Dette gjelder både det fysiske og psykiske miljøet på fagskolen din. Du finner en rekke krav til et godt fysisk arbeidsmiljø i fagskoleloven: 

1.    Lokaler, adkomstveier, trapper og lignende skal være dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives.

2.    Lokalene skal ha gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet

3.    Lokalene skal holdes vedlikeholdt og skal være rene og ryddige.

4.    Lokalene skal være innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås.

5.    Virksomheten skal være planlagt slik at skader og ulykker forebygges.

6.    Tekniske innretninger og utstyr skal være forsynt med verneinnretninger, og de skal bli vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse.

7.    Lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger skal være utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen.

8.    Læringsmiljøet skal være innrettet for studenter av begge kjønn.

9.    Læringsmiljøet skal være utformet etter prinsippet om universell utforming.

Du har rett til å få informasjon om utdanningstilbudet, opptakskrav, skolepenger, og søknadsfrister. Dette gjelder både for studenter og søkere.

Du har krav på oppfølging både individuelt og som del av en gruppe på studiet. Hva oppfølging innebærer vil variere mellom fagskoler. Det er viktig at du som student har mulighet til å få tilbakemelding på progresjonen din i studiet. Både underveis i et emne, slik at du kan forbedre deg, og på sluttvurderinger. Har du praksisperiode som en del av studiet er det viktig å ha en praksisveileder som kjenner til fagfeltet og har kapasitet til å følge deg opp.

Hvis du har særskilte behov har du rett på å få tilpasset studiehverdagen din. Har du lese- eller skrivevansker, syns- eller hørselshemming, eller bruker rullestol er det naturlig å få studiet tilrettelagt så du kan gjennomføre med samme faglige utbytte som dine medstudenter. Tilrettelegging gjelder så langt det er rimelig og mulig for tilbyder å gjennomføre. Vi i ONF anbefaler at du uansett snakker med fagskolen din.

Tilrettelegging gjelder også for eksamener. Hvis du trenger eksamen tilrettelagt, skal du kunne få informasjon om hva du kan søke om og hvordan du går fram i fagskolens reglement. Eksempler på tilrettelegging er forlenget tid, tilgang til hjelpemidler eller en annen eksamensform som gjør at du kan fullføre. Du har rett til å klage på vedtak.

Hver student har rett til å få sine kunnskaper, ferdigheter og kompetanse vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Du skal ha tillit til vurderingen som gjøres av din innsats i ulike emner og eventuell praksisperiode. Fagskolen din skal ha tilgjengelig informasjon om hvordan du vurderes i løpet av studiet, og om avsluttende vurderinger. En avsluttende vurdering kan være eksamen, prøve, mappevurdering, prosjektoppgave, arbeid i forbindelse med praksisperiode eller annet arbeid. Det er lurt å sette seg inn i hvordan du vurderes så du har et mål og jobbe mot, og unngår overraskelser. For å sikre at du får en upartisk vurdering skal det oppnevnes sensorer når resultatet skal stå på vitnemålet ditt eller innregnes i karakter for utdanningen.

Du har rett til å gi tilbakemelding på fagskolestudiet ditt. Det gjøres ofte i form av en anonym studentevaluering hvor du får muligheten til å vurdere hvor fornøyd du er med studiet ditt.  Det er naturlig at du får si noe om læringsutbyttet du får av utdanningen, innholdet i utdanningen, undervisningen, arbeidsmetoder, relevans for arbeidslivet, utstyret dere bruker, læringsmiljøet, og praksis om dere har det i studiet. Vanligvis gjennomføres slike evalueringer en til to ganger i året. Studentorganet bør inkluderes i diskusjoner om resultatene fra studentevalueringer, slik at studentenes mening blir hørt og studentdemokratiet kan bidra til positive endringer.

Det er ikke lov å fuske. Med fusk menes å jukse på en eksamen eller annet arbeid som skal vurderes. Hver student plikter å sette seg inn i eksamensreglementet til fagskolen. Der skal det stå hva som er tillatt av hjelpemidler, og det skal fremgå tydelig hva som regnes som fusk. Hvis en student blir tatt for fusk, kan det resultere i annullering av eksamenen eller annet arbeid. Fusk kan også føre til utestenging fra all utdanning ved fagskolen. 

Du har rett på vitnemål for fullført fagskoleutdanning fra fagskolen. Vitnemålet skal vise innholdet i studiet du har fullført og hvilket nivå utdanningen ligger på. Det skal si hvilke emner du har fullført, eventuell praksis, karakterer og antall studiepoeng du har oppnådd. Fullfører du ikke utdanningen kan du be om karakterutskrift for det du har gjennomført.

Dersom studiet ditt legges ned har du rett til å få fullført det påbegynte studiet ditt ved et annet studiested. Det er tilbyderen av fagskoleutdanningen din som har ansvaret for at studentene får tilbud om å fullføre. Nedleggelse av et studietilbud kan skje dersom fagskolen ikke oppfyller kravene i lov og forskrift til å drive en godkjent fagskoleutdanning.

De samme rettighetene og pliktene gjelder for nettstudenter som for alle andre studenter i fagskolen. Måten studiet er lagt opp for å ivareta disse rettighetene vil være annerledes, men utbyttet du får av utdanningen skal være like godt. Nettstudenter har krav på veiledning som skal være av like god kvalitet som andre studenter, selv om den foregår via en læringsplattform eller e-post. Som nettstudent må du vite hvordan du kontakter underviseren i de ulike fagene og hvor kjapt du kan forvente svar på en henvendelse.  

Studenter på fagskoler har rett på studiestøtte til delstudier i utlandet gjennom Lånekassen. Det forutsetter at oppholdet er en godkjent del av studiet du har begynt på i Norge og varer i fire uker eller mer. Fagskoler kan inngå avtaler med utenlandsk institusjon om utveksling eller kortere studieopphold. Hvis du studerer eller vil studere i utlandet kan du kontakte ANSA for råd og mer informasjon.

I enkelte fagskoleutdanninger kreves det en vurdering av om du er skikket for yrket du utdanner deg til. Om det gjelder for ditt studie og hvordan det vurderes kan fagskolen informere om. Skikkethetsvurdering vil ofte være være aktuelt for studier som rettes inn mot arbeid med sårbare grupper som pasienter, barn eller elever. Å være uskikket betyr at studenten utgjør en mulig fare for disse gruppene, deres rettigheter og sikkerhet, og derfor ikke kan jobbe med dem.

På fagskolestudier der studentene kan komme i kontakt med mindreårige må du levere politiattest. Det gjelder både for klinisk undervisning og praksisopplæring. Det er fagskolen selv som vurderer om dette er nødvendig for ditt studie.

Dersom en student bryter fagskolens regler kan det i verste fall føre til bortvisning og utestenging. Studenter som opptrer grovt forstyrrende for sine medstudenter eller fagskolen kan bortvises i inntil ett år. Dersom studenten ikke etterkommer en skriftlig advarsel om bortvisning, kan fagskolestyret eller den lokale klagenemnda vedta å utestenge studenten i inntil ett år. Som student har du rett til informasjon om at det er opprettet en sak om å utestenge deg, og du har rett til å uttale deg før saken er avgjort.

Bortvisning er en mildere reaksjon enn utestenging. En bortvist student har fortsatt rett til å ta eksamen, hvis det ikke krever deltakelse i undervisning som studenten er bortvist fra.

Utestenging og varighet vedtas av styret eller lokal klagenemnd. Studenter som fusker eller forfalsker vitnemål kan utestenges i inntil ett år og mister retten til å gå opp til eksamen. Studenter kan utestenges hvis de har skapt fare for liv og helse for andre, eller opptrådd grovt usømmelig ovenfor personer de kommer i kontakt med gjennom utdanningen. Det samme gjelder for brudd på lovfestet taushetsplikt. Studenten utestenges da for inntil tre år, og kan ikke gå opp til eksamen.

Se også informasjon om klagesaker.

Fagskolestudentenes rettigheter og plikter følger av fagskoleloven, fagskoletilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften. I tillegg har hver fagskole et eget reglement.

Har du spørsmål om rettigheter og plikter, eller trenger du hjelp? Organisasjon for Norske Fagskolestudenter bistår våre medlemmer og medlemslag med svar på spørsmål. Kontakt oss på post@fagskolestudent.no.