Om oss

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge. 

Siden ONF ble stiftet i 2012 har vi fremmet fagskolestudentenes interesser, rettigheter og vilkår ovenfor fagskolene, beslutningstakerne og samfunnet for øvrig. ONF er det øverste organet i studentdemokratiet på fagskolen. Per i dag organiserer vi over 24 700 studenter, over 91% av alle landets fagskolestudenter, som er spredt rundt på de 33 medlemslagene våre.

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og fremmer fagskolestudentenes stemme gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid. Dette skjer blant annet i møte med stortingsrepresentanter, Kunnskapsdepartementet og arbeidslivsorganisasjoner. ONF har også studentrepresentanter i nasjonale råd og utvalg tilknyttet fagskolesektoren som Nasjonalt Fagskoleråd, NOKUT, Nasjonal klagenemnd og nasjonale fagråd for høyere yrkesfaglig utdanning.

ONF består av 17 tillitsvalgte, inkludert frikjøpt leder og nestleder i tillegg til tre øvrige ansatte. Disse er generalsekretær, organisasjonsrådgiver, samt politisk rådgiver. Du kan lese mer om ONFs organisasjonsstruktur her.

Høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) er høyere utdanning som tilbys ved en fagskole. Utdanningen bygger videre på yrkesfaglige utdanninger med fag- og/eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer. 

Opptakskrav til HYU er fullført fag- og/eller svennebrev, generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.  

Fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend fra lånekassen.  

Fagskolene har en nær tilknytning til arbeids- og næringslivet og tilbyr kortere yrkesrettede utdanningsløp. Utdanningen tar utgangspunkt i praksisrettet kunnskap og teori som er relevant for å løse konkrete arbeidsoppgaver i arbeidslivet, og studenten vil være rustet til å gå rett ut i jobb etter endt utdanning. Derfor er det mindre fokus på  akademisk læring og kunnskapsutvikling i fagskolen. 

Varigheten til en fagskoleutdanning varierer fra et halvt til to år, unntaksvis tre.  

Vedsiden av stedbaserte, fysiske utdanningsløp tilbyr mange fagskoler deltids- og/eller nettbaserte utdanninger som gjør det enkelt å kombinere utdanning og jobb.   

Per i dag er omtrent halvparten av alle fagskoler offentlige, og de andre private. Blant de offentlige er tre statlig eid, mens de resterende driftes av fylkeskommunene.  

 

studentmedlemmer
0 +
Medlemslag
0
medlemmer i landsstyret
0