Vår politikk

ONF er en politisk uavhengig organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge. Vår viktigste politikk vedtas årlig av ONFs landsmøte som består av representanter fra alle ONFs medlemslag. Landsmøtet velger også sentrale tillitsvalgte; leder, nestleder, hovedstyre og landsstyre. Mellom de årlige landsmøtene er det Landsstyret som er organisasjonens øverste politiske organ og har ansvar for å fatte politiske beslutninger, gjennom eksempelvis resolusjoner og ordinære politiske saker. Hovedstyret er ONFs utøvende organ og sørger for at politikken vedtatt på landsmøtet blir gjennomført. Vedtak fattet av landsstyret og hovedstyret kan ikke være i strid med vedtak gjort av landsmøtet.  

ONFs viktigste politiske dokumenter er følgende: 

  • Politisk plattform
    I politisk plattform sammenstilles ONFs politikk og er en god ressurs om du vil vite mer om hva ONF jobber for.  Endringer i Politisk plattform vedtas årlig av landsmøtet.
  • Arbeidsprogrammet
    Arbeidsprogrammet fastsettes årlig av landsmøtet og beskriver hva det utøvende organet; hovedstyret, skal jobbe med det kommende året. Her beskrives både politiske fokusområder, men også medlemsoppfølging, rettighetsarbeid og organisasjonsutvikling.
  • Strategi 
    Et overordnet operativt styringsdokument som bidrar til å prioritere og gi tydelig retning i ONFs arbeid. Dette dokumentet inngår som en del av ONFs sentrale styringsdokumenter og er gjeldende for en bestemt tidsperiode. Denne vedtas av landsmøtet og kan revideres av landsstyret ved behov under perioden den er gjeldende.