Vår politikk

Vår politikk

Vår politikk

ONF er en politisk uavhengig organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge. Vår politikk er samlet i en rekke ulike dokumenter. Vår viktigste politikk vedtas av representanter for ONFs medlemslag på ONFs landsmøte, som avholdes årlig. Landsmøtet velger også sentrale tillitsvalgte; leder, nestleder, hovedstyre og landsstyre. 

Landsstyret har ansvar for å representere landsmøtet mellom møtene og vedtar politikk gjennom eksempelvis resolusjoner og ordinære politiske saker. Hovedstyret er ONFs utøvende organ og sørger for at politikken vedtatt på landsmøtet blir gjennomført. Styrenes vedtak kan ikke være i strid med vedtak gjort av landsmøtet.  

ONFs viktigste politiske dokumenter er Politiske plattform og Arbeidsprogrammet. Begge dokumenter vedtas av landsmøtet.

I politisk plattform sammenstilles mye av ONFs politikk og er en god ressurs om du vil vite mer om hva ONF jobber for.  Politisk plattform for 2022-2023 kan leses i sin helhet her.

Arbeidsprogrammet vedtas også årlig av landsmøtet og beskriver hva det utøvende organet; hovedstyret, skal jobbe med det kommende året. Her beskrives både politiske fokusområder, men også medlemsoppfølging, rettighetsarbeid og organisasjonsutvikling.  

Årets arbeidsprogram, 2022-2023 kan leses i sin helhet her. Innenfor politisk arbeid spesifiserer Arbeidsprogrammet følgende punker: 

• Sørge for gjennomslag for ONFs statsbudsjettsprioriteringer
• Styrke politisk påvirkning mot skoleeiere
• Styrke karriere- og rådgivningstjenestenes kjennskap til HYU
• Styrke kunnskapen om fagskolestudenter og fagskolesektoren
• Øke tilgang til psykiske helsetjenester og lavterskeltilbud
• Styrke studentombudsordningen for fagskolestudenter
• Gjøre studiepoeng fra fagskolen anvendelig i norsk og internasjonalt arbeidsliv og utdanningssystem
• Følge opp NOKUTs evaluering av Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
• Sørge for at studenter inkluderes i dagpengeordningen
• Sørge for at NOKUT har tilstrekkelig ressurser for tilsyn- og akkrediteringsarbeid i fagskolesektoren
• Sende en skriftlig henvendelse til politiske partier på Stortinget om behovet for ECTS tilkobling av studiepoeng fra høyere yrkesfaglig utdanning (HYU)
• Sørge for at studenter med barn skal få dekket kostnader for å tilrettelegge for å kunne delta i studentdemokratiet lokalt og nasjonalt

Politikk

ONFs politiske plattform

Organisasjon for norske fagskolestudenter er en demokratisk organisasjon, og vår politikk bestemmes av medlemmene våre. Det viktigste politiske dokumentet vi har er ONFs politiske plattform, som ligger til grunn for all vår politiske virksomhet. Plattformen vedtas av landsmøtet til ONF. 

Resolusjoner

ONFs landsmøte vedtar resolusjoner, som er kortere politiske uttalelser om aktuelle temaer.

Les uttalelser vedtatt i ONF her (under arbeid)

Høringssvar

ONFs landsmøte vedtar resolusjoner, som er kortere politiske uttalelser om aktuelle temaer.

Les uttalelser vedtatt i ONF her (under arbeid)

Våre viktigste saker

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få jevnlige oppdateringer om hva som skjer i vår organisasjon.

Ønsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev?