Studentdemokrati

Hva er et studentdemokrati og hvordan fungerer det? 


Studentdemokratiet representerer studentene og er kjernen i kvalitets- og utviklingsarbeidet på fagskolen. 
 

Et godt studentdemokrati gjenkjennes ved en god dialog mellom studentene og skolen, hvor det blir tatt tak i endringer studentene ønsker å gjennomføre og sikre at studentene får være med å påvirke sin egen studiehverdag. Dette oppnås gjerne ved at studentene selv formidler spørsmål og behov gjennom sine studenttillitsvalgte i klassen.  

Studenttillitsvalgt 


De studenttillitsvalgte har som hovedoppgave å hente inn aktuelle saker fra medstudentene i sin klasse og videreformidle disse. Det er viktig at den studenttillitsvalgte forholder seg mest mulig nøytral i alle saker som kommer fra klassen og tar dem på alvor. Sakene skal tas videre uavhengig av studenttillitsvalgtes meninger.
 

Sammen danner de studenttillitsvalgte gjerne et studentråd hvor de formidler og diskuterer de aktuelle sakene fra sine medstudenter. Når studentene organiserer seg og står samlet vil prosessene for å behandle saker fra studentmassen bli mer oversiktlige og gjennomførbare.  

Studentråd 


I et studentråd er det vanlig å utpeke en studentrådsleder som har ekstra ansvar for at studentrådets oppgaver blir gjennomført. Hen stiller som hovedkontakt mellom studentene og administrasjonen. I rollen som studentrådsleder følger det mye ansvar. Det er viktig at studenten som innehar denne rollen er bevisst de arbeidsoppgavene som følger med og setter seg inn i vedtektene internt i studentrådet og generelt ved fagskolen. Studentrådsleder er ofte den som sitter som studentrepresentant i fagskolens styre.
 

Styrerepresentant 


Fagskolestyret er det øverste styrende organet ved fagskolen og har hovedansvaret for at studentene får den utdanningen de skal ha etter de kvalitetsrammene som foreligger i lovverket. I
Lov om høyere yrkesfaglig utdanning står det at fagskolestudentene skal være representert med én til to representanter, alt etter hvor stort styret er, ved sin skole. Rollen som student- og styrerepresentant innebærer at studenten følger med på hvilke saker som er viktige for sine medstudenter og melder disse inn som saker til styremøtene, setter seg godt inn i møtedokumentene og holder av nok tid til alt arbeidet som følger med et slik ansvar. 

Kontinuitet  


For å ivareta et godt studentdemokrati ved fagskolen er det viktig å skape gode systemer og rutiner for videreføring av informasjon slik at kunnskapen følger fra det gamle studentrådet til det nye. Underveis i møtene skal det føres referat. Det er lurt at studentrådet har en egen mail tilknyttet skolens systemer hvor studentrådet kan videreformidle informasjon som referat og annet til de andre studentene. Hvis skolen benytter seg av digitale samarbeidsrom og/eller læringsplattformer, er det også nyttig at studentrådet har tilgang til et eget rom i disse, med mulighet for å arkivere og utveksle informasjon internt i rådet. 
 

Hvorfor er studentdemokratiet viktig? 


Studentdemokratiet er med på å bidra til at studentene selv er med på å legge premissene for hvordan utdanningsinstitusjonene struktureres og former studietilbudene sine.
 

Et velfungerende studentdemokrati vil sikre at studentenes stemme blir hørt i de sakene som angår dem. Dette vil føre til at studentene får en best mulig studiehverdag hvor både de faglige og psykososiale forholdene ivaretas.  

Det er derfor viktig med en bred representasjon. Dette vil skape en inkluderende sektor som gir rom til vekst og læring for alle. 

 

Se ONFs informasjonsvideo om studentdemokrati her: