Informasjon om hvordan stille til valg

Stille til verv i ONF

Hvert år under ONFs Landsmøte er alle de sentrale vervene i ONF på valg, med unntak av ledervervet som velges annethvert år. Her har alle som er eller har vært fagskolestudenter mulighet til å stille. 

Å ta på seg et tillitsverv i ONF gir deg muligheten til å jobbe med organisasjonens politikk, organisering og drift, og gir en muligheten til å være med å forme retningen til organisasjonen og arbeidet som gjennomføres mellom Landsmøtene. Dette er et sosialt og meningsfylt arbeid, hvor en møter andre engasjerte som jobber for fagskolestudentenes sak.

Oversikt over tillitsvervene:

Leder er organisasjonens fremste fagpolitiske og organisatoriske talsperson. Dette innebærer å stille til intervju, paneldebatter og lignende når dette er nødvendig, og være en tydelig stemme både for og til medlemmene i organisasjonen. Videre fungerer også vedkommende som styreleder for Landsstyret og Hovedstyret og har tunge ansvarsoppgaver knyttet til driften av organisasjonen samt arbeidsgiveransvar.

Ledervervet er per i dag et frikjøpt verv på 100%

Neste valg av lederverv skjer våren 2025.

Nestleder er talsperson og stedfortreder når leder ikke er tilgjengelig og har med dette også et fagpolitisk og organisatorisk ansvar. Nestleder er en viktig støtte for leder i de strategiske beslutningene som tas på det daglige og bidrar til at ansvarsbyrden ikke blir for stor for leder. Nestleder har også ansvarsoppgaver knyttet til driften av organisasjonen.

Nestledervervet er per i dag et frikjøpt verv på 100%

Hovedstyret står for daglig drift av organisasjonen og tar beslutninger knyttet til budsjett, ansettelser og andre avgjørelser knyttet til organisasjonens drift. 
Hovedstyret består av leder, nestleder og tre hovedstyremedlemmer, totalt fem tillitsvalgte.

Hovedstyret har seks fastsatte møter i året i tillegg til de seks landsstyremøtene, totalt 12 fastsatte møter.

Landsstyret i ONF er det øverste organisatoriske organet mellom landsmøtene. Landsstyret tar de viktigste politiske og organisatoriske beslutningene for ONF mellom landsmøtene. Oppgaver som faller på Landsstyret kan være å iverksette arbeidsgrupper, vedta politiske dokumenter i henhold til ONFs styringsdokumenter og innstille på styringsdokumenter til ONFs Landsmøte. 

Landsstyret består av hovedstyremedlemmene og seks landsstyremedlemmer, totalt 11 tillitsvalgte. Landsstyret har seks fastsatte møter i året.

Kontrollkomiteen er ONFs interne «politi». Deres oppgave innebærer å påse at ledelsen, Hovedstyret, Landsstyret og Valgkomiteen opptrer i henhold til organisasjonens vedtekter og retningslinjer samt norske lover og regler. Kontrollkomiteen følger opp spørsmål, prosesser og saksganger internt i organisasjonen. Kontrollkomiteen har ikke mulighet til å styre politikken til organisasjonen, men er viktig for å tilse at prosessene i organisasjonen blir gjennomført på en ryddig måte.

Kontrollkomiteen består av én leder og to medlemmer, totalt tre tillitsvalgte.

Kontrollkomiteen fastsetter egen møteplan med minst to møter. Et medlem må være til stede ved alle de seks fastsatte landsstyremøtene.  

Valgkomiteen er det organet i ONF som innstiller til alle de sentrale vervene i organisasjonen. Dette innebærer intervju av aktuelle kandidater og før- og etterarbeid i forbindelse med valg som skjer under landsmøtet, og eventuell supplering om noen av vervene står åpne resten av året. Arbeidsmengden er høyest i perioden før Landsmøtet, eventuelt etter Høstseminaret om det foregår supplering. 

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer, totalt tre tillitsvalgte.

Valgkomiteen har egne møter og har kun møteplikt på to av landsstyremøtene i året med møterett de resterende landsstyremøtene.

Til deg som ønsker å stille:

Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å stille til verv i ONF. Det vil bli gitt opplæring før vervene trer i kraft, slik at de påtroppende tillitsvalgte er klare for de vervene de tiltrer. Den viktigste kvaliteten å ta med seg er et engasjement og vilje til å jobbe aktivt for fagskolestudentenes sak. Om dette kan være noe for deg anbefaler vi å ta kontakt med valgkomiteen for en samtale.

Alle som stiller til verv vil bli invitert til et intervju med valgkomiteen.

Fristen for å stille til leder- eller nestledervervet i ONF perioden 2024-25: 

Dato:  02.02.24

Fristen for å stille til øvrige verv i ONF perioden 2024-25:

Dato:  15.03.24
Tid:     18.00

Tillitsvalgte for perioden 2024-25 velges av Landsmøtet 15.-17. mars 2024.

Kontakt Valgkomiteen her dersom du ønsker å stille til tillitsverv eller dersom du har spørsmål om tillitsvervene.