Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter 2021

Fra venstre forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, leder i ONF Henning Skau og komunikasjonsdirektør i NOKUT Gard Sandaker – Nielsen

 

21. september ble fagskolestudentenes dom over kvaliteten i norsk høyere utdanning for 2021 fremlagt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennom Studiebarometeret. Også i år inneholder undersøkelsen en kartlegging av studentenes tilbakemelding på utdanningskvaliteten under korona. Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) mener tallene er som ventet.

ONF deltok på NOKUTs frokostseminar hvor temaet var studiebarometeret. Henning Skau, leder i ONF deltok i en panelsamtale hvor det ble gode samtaler om studiekvalitet, kvalitetsutvikling, finansiering av fagskoler, studentvekst, og selvsagt hvilke konsekvenser pandemien har fått. Andre deltakere i panelet var statsråd for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim, administrerende direktør i NOKUT Kristin Vinje og rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen. Flere viktig grep for å holde kvaliteten og veksten oppe i fagskolen ble diskutert. I tillegg nevnes en rekke saker som er viktig for ONF; fullfinansierte studieplasser, fagskoleutdanning på Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk-nivå (NKR-nivå) 6, selvakkreditering, digitalt samskipnadstilbud, samt utveksling for fagskolestudenter.

Se NOKUTs frokostmøte: Lansering av studiebarometeret for fagskulestudentar 2021

Over halvparten av studentene har vært bekymret for at utdanningen de fikk under pandemien har vært dårligere enn den de ville fått under en normal studiehverdag. Samtidig oppfatter studentene kvaliteten fortsatt som god, jevnt over. Fire av fem studenter mener de får kompetanse som er viktig i arbeidslivet og at kompetansen gjør de i stand til å tre inn i roller i arbeidslivet uten ytterligere utdanning.

Mest fornøyd er studentene med bl.a vurderingsformer, og sitt eget engasjement. Medvirkning og muligheten til å påvirke egen studiehverdag er det fagskolestudentene er minst fornøyde med. Ellers så er det ikke store endringer fra tidligere år, med unntak av faglig og sosialt læringsmiljø hvor studentene er betraktelig mer misfornøyd enn tidligere.

Du kan lese hele den ferske rapporten her: Studiebarometeret for fagskolestudenter 2021

Annerledes, men ikke dårligere

Skau mener det er naturlig at fagskolestudentene har vært bekymret for at den brå endringen fra fysisk til digital undervisning har går på bekostning av læringsutbytte. – Det er naturlig å bli bekymret når undervisningsformen blir endret og mye nytt skal gjøres for første gang, sier Skau.
Studentene forteller at de jevnt over er godt fornøyd med utdanningen de har fått, og at det de har lært er relevant for arbeidslivet – Fagskolene og sektoren har vist at de har hatt en enormt god omstillingsevne, både på måten de leverer ordinære utdanninger på nye måter, og på måten de svarer på arbeidslivets behov for bransjeprogram. Studentenes tilfredshet med utdanningen jevnt over gjennom studiebarometeret, tyder på at konsekvensene av pandemien er betydelig redusert ut fra de grepene myndighetene og fagskolene har tatt, sier skau.  Skau påpeker samtidig at resultatene fra studiebarometeret viser på mange måter hvor skoen trykker, og hvor det må settes inn tiltak for å bedre resultatene. – Jeg håper at fagskolene i tiden fremover vil gå nøye gjennom resultatene fra eget studiested, involvere studentene og fokusere på medvirkning slik at vi får til et godt samarbeid og gode løsningene på de utfordringene som vi ser gjennom studiebarometeret, sier Skau.

Høy gjennomføringsgrad – til tross for mange utfordringer.

Studentene har hatt det ekstra tungt under pandemien. I studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) oppga 2 av 5 fagskolestudenter at økonomien var blitt negativt påvirket grunnet pandemien. Samme antall fortalte at de slet med søvnproblemer. Over halvparten av fagskolestudentene var ensomme, og mer enn hver femte fagskolestudent har vurdert å ta sitt eget liv.

– Studenter har ikke hatt den beste psykiske helsen,  i år var fagskolestudentene for første gang inkludert i SHoT-undersøkelse og tallene var urovekkende. ONF har hatt tett dialog med samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og myndighetene gjennom pandemien, for å sikre forebyggende psykisk uhelse, forteller Skau.

Fikk du med deg denne?: Fagskolestudentenes helse og trivsel under pandemien

Ekspertgrupper for oppfølging av studenter og tiltak for studieprogresjon og gjennomføring

ONF har hatt jevnlig og tett kontakt med statsråden for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim og kunnskapsdepartementet gjennom pandemien. Gjennom denne kontakten har ONFs ledelse og studentrådsledere fra fagskolene videreformidlet fagskolestudentenes hverdag og spilt inn flere konkrete forslag. ONF har i tillegg bidratt som deltaker i flere ekspertgrupper som har vurdert og foreslått ulike tiltak for å bedre det sosiale miljøet blant studenten og for å sikre gjennomføring til normert tid.

ONF mener det har vært en helt riktig vurdering å dedikere midler til samskipnadene og fagskolene, slik at de kunne ansette ressurser for å drifte lavterskeltilbud og følge opp studentene faglig. Tiltakene har resultert i høy gjennomføringsgrad og gitt studentene et sosialt tilbud i en krevende periode.

– Til tross for bekymringene, så oppgir studentene å ha fått god undervisning av høy kvalitet og god arbeidsrelevants. Fagskolene har gjort en formidabel jobb, særlig med tanke på den økonomiske rammen og eksisterende ressurser som sektoren har. Jeg håper vi nå er på vei inn i en ny normalsituasjon hvor vi kan fokusere på vekst og kvalitet innen høyere yrkesfaglig utdanning, avslutter Skau.

Les mer om: Ekspertgruppen som har sett på studentenes situasjon har levert sin rapport – regjeringen.no

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: