Har undersøkt fagskolestudentenes helse og trivsel under pandemien

For første gang er fagskolestudentene inkludert i Studentenes helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT). SHoT gjennomføres i utgangspunktet hvert fjerde år, og kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand. En tilleggsundersøkelse ble gjennomført denne våren (2021), ett år før neste hovedundersøkelse. Årets undersøkelse ser særlig på hvordan studentenes helse og trivsel har blitt påvirket av pandemien og smittevernstiltakene.

Resultatene fra undersøkelsen ble presentert mandag 26. april, og hovedrapporten kan leses rapporten her. Det er enkelte forskjeller mellom studenter ved fagskoler og studenter ved universiteter og høyskoler, men hovedtrekkene går igjen. Fra og med denne tilleggsundersøkelsen vil også landets fagskolestudenter inkluderes som en egen gruppe.

Det finnes i dag lite kunnskap om fagskolestudenter, og dette vil bidra til helt ny forskning på feltet. SHoT styringsgruppe er glad for at fagskolene ønsker å være med og at vi med det får inn studenter fra høyere yrkesfaglig utdanning, sier leder for SHoT, Kari-Jussie Lønning.

Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF) har jobbet for å få fagskolestudentene inn i det som er Norges største studentundersøkelse. Undersøkelsen gir et unikt kunnskapsgrunnlag om studentene levekår, gjennom temaer som bolig, økonomi, forhold på studiestedet, studiegjennomføring, fysisk helse, psykisk helse og trivsel, søvn, sosiale forhold, rus og, i år, Covid-19.

– Fagskolestudentene kom med i undersøkelsen etter sterkt ønske fra studentene selv, og vi har fått inn 1400 svar. Tilleggsundersøkelsen ble gjennomført ved at fagskolestudentene måtte logge seg inn i spørreskjema på via nettlenke. I hovedundersøkelsen neste år håper vi å få sendt undersøkelsen ut til alle fagskolestudentene på lik linje med øvrige deltagere, og forhåpentligvis enda flere svar, sier Lønning

HOVEDFUNN:

·       8 av 10 studenter oppgir manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger som de viktigste utfordringene.

·       7 av 10 fagstudenter vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning.

·       1/10 fagskolestudenter rapporterer at de ofte har hatt problemer med å klare løpende utgifter.

·       4/10 fagskolestudenter oppgir at korona-pandemien har påvirket økonomien negativt.

·       Fire av ti fagskolestudenter har søvnproblem.

·       Over halvparten av studentene sier de er ensomme.

·       Mer enn hver femte fagskolestudent har seriøst vurdert å ta sitt eget liv.

 

Undersøkelsen tar for seg både psykisk helse, herunder et overordnet mål på livskvalitet og psykiske plager, samt temaer som ensomhet, søvn, selvskading og selvmord. Tidligere undersøkelser har vist at studenter, som gruppe, sliter mer med psykisk plager enn andre jevnaldrende.

Flere av funnene opprører og bekymrer leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter Jensen.

Det er forferdelig at så mange studenter sliter så alvorlig, slik undersøkelsen viser. Dette er virkelig ille. Vi trenger både forebyggende og akutte tiltak, sier Jensen.

Flere av ONFs medlemmer reagerer. Studentlederen ved VEA – Norges Grønne Fagskole, Ingrid Marie Aarre trekker frem bla. studentenes psykiske helse og ensomhet.

Det er den mest urovekkende og skremmende delen av denne undersøkelsen. Studenter har statistisk sett ikke hatt den beste psykiske helsen, men økningen fra tidligere undersøkelser til i år er skummel. Jeg håper at disse funnene vil bidra til ekstra fokus, støtte og tiltak for å bedre studenters psykiske helse, sier Aarre.

Det er ingen tvil om at studentene har det tøft under pandemien. Undersøkelsen viser at studentene mye av undervisningen digitalt, og oppgir at den største utfordringen med digital undervisning er at de savner det faglige fellesskapet. Nedstengte campus, trange hybler i kombinasjon med alle de andre smittevernstiltakene har nok bidratt, men i tiden fremover må man vurdere smitteverntiltakene mot hvilken belastning de påfører studentene.

-Vi er opptatt av å få til god dialog med samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og myndighetene. Det haster virkelig med å få bedret situasjonen til studentene, avslutter Jensen.

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: