I går, 25. mai, la Utdannings- og forskningskomiteen fram sin innstilling til Stortingsmeldingen Utsyn over kompetansebehovet i Norge. 

Vi er svært glade for at alle komiteens medlemmer så tydelig uttrykker at flere bør ta fagskoleutdanning for å gjøre oss rustet til å møte kompetansebehovet i samfunnet, sier Thea Tuset, leder i ONF.
Norge trenger flere helsefagarbeidere med etter- og videreutdanning 
Leder Thea Tuset FOTO: ONF

ONF har fulgt prosessen rundt utviklingen av denne Stortingsmeldingen nøye og har i innspill og høringsuttalelser understreket at kompetansebehovet i samfunnet krever en helt annen dimensjonering av høyere yrkesfaglig utdanning i årene som kommer. ONF har også vært positive til regjeringens forslag om institusjonsakkreditering for fagskoler, og det at det nå skal utarbeides en Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning (HYU). Samtidig har ONF understreket at nødvendige tiltak for å skalere opp HYU ikke må settes på vent til denne meldinga kommer i 2025. 

Et flertall i komiteen bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet uttrykker at «fagskolene kan, og bør, ta et større ansvar for etter- og videreutdanning av helsefagarbeidere, og at det må legges til rette for dette».  

Dette er vi selvsagt også helt enig i. Samtidig ønsker vi å understreke at det må tilrettelegges bedre for å sikre nok tid og god nok økonomi for helsefagarbeidere slik at det blir mulig og attraktivt å ta etter- og videreutdanning i en ofte hektisk hverdag, sier Thea. 

Tuset henviser til kronikken: Helsefagarbeidere og fremtidens kompetanse – Dagsavisen 

Norge trenger høyere yrkesfaglig utdanning på høyere nivå 

ONF er også glade for at et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV uttrykker at de vil: «vurdere hvordan Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring kan videreutvikles basert på evalueringen som legges fram våren 2023». Den evalueringen ble langt fram 24. mai og anbefaler tydelig Kunnskapsdepartementet å åpne opp for høyere yrkesfaglig utdanning på nivå 6-8 i Norsk kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Frem til nå har HYU vært låst til nivå 5, noe som har hindret utviklingen av høyere yrkesfaglig utdanning i Norge og skapt problemer med anerkjennelse og internasjonal utveksling. 

At komiteens flertall uttrykker at de vil videreutvikle NKR basert på denne evalueringa er positivt, for nå trengs det politisk handling for å sikre HYU på høyere nivå for å imøtekomme kompetansebehovet i samfunnet, understreker Thea Tuset. 
Gratisprinspippet 

ONF er i likhet med Norsk Studentorganisasjon (NSO) bekymret for muligheten av at regjeringens forslag til endringer for egenbetaling gjennom egenbetalingsforskriften kan føre til økte forskjeller på individnivå og mellom virksomheter og sektorer. Vi støtter derfor forslaget fra mindretallet SV og Rødt, hvor de med bakgrunn i denne bekymringen ber 

« … regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en finansieringsmodell for etter- og videreutdanning, som ikke utgjør en ytterligere utvidelse fra dagens regelverk om egenbetaling for offentlig høyere utdanning». 

Å sikre lik rett til utdanning for alle er særdeles viktig. Det handler om rettferdighet og om å redusere heller enn å øke forskjeller. Derfor må vi hegne om gratisprinsippet i det norske utdanningssystemet, inkludert å få innført det i fagskolesektoren, avslutter Thea Tuset.