Intervju av påtroppende hovedstyremedlem Finn Jacobsen

Navn, alder, verv i ONF?

Finn Jacobsen, 32, innvalgt i ONFs hovedstyre.

Hvor kommer du fra?

Bergen

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Har fullført en høyere yrkesfaglig utdanning som dekksoffiser på ledelsesnivå ved Fagskulen Vestland, og studerer i tillegg beredskap v/UiT ved siden av jobb.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Har jobbet 13 år i Sjøforsvaret med bl.a. minerydning nasjonalt og internasjonalt, og følte for å ta et nytt steg i den militære karrieren min, og ikke minst lære meg nye ferdigheter som kan brukes her.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Fikk mitt første kjennskap til ONF når jeg begynte på fagskolen, og engasjerte meg relativt umiddelbart for å engasjere meg, i første omgang i hvordan den maritime delen av fagskoleutdanningen ble løst. Senere ble jeg valgt inn i landsstyret for forrige periode der øynene ble ytterligere åpnet for bredden, kompleksiteten og mangfoldet høyere yrkesfaglig utdanning representerer.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg ville lære mer om hvordan de andre fagskolemiljøene fungerer og hvilke felles utfordringer og løsninger vi kan finne og anvende for studentenes beste. Etter et år i landsstyret ville jeg også få mer innsikt og ansvar for hvordan fagskolepolitikk utformes og hvordan organisasjonen driftes.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Som hovedstyremedlem har man ansvar for den daglige driften av organisasjonen sammen med ledelsen og sekretariatet. I tillegg får man også ta del i en del større diskusjoner før landsstyret vedtar politikk og innstiller på endringer i bl.a. vedtekter, arbeidsprogram og politiske prioriteringer.
Videre sitter man som HS-medlem også i ONFs landsstyre. Landsstyret er ONFs høyeste organ mellom landsmøtene. Her får vi lov til å jobbe med de mange politiske og organisatoriske sakene som føres for ONF hvert år.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Selv om jeg er evig glad i skippertaksmetoden, har jeg på mine eldre dager lært å strukturere hverdagen min såpass at man finner tid til det meste. Mye kommer heldigvis gratis med både engasjement og humør rundt utfordringen jeg står overfor. En generell regel for mange er nok det å tenke mindre på at man har så mye å gjøre, og heller rette energien mot å faktisk gjøre det.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Jeg mener at ONF skal stå i fronten for å sørge for at studiepoeng tilegnet på fagskolen skal gi kompetanse på samme nivå som på universitet og høyskole, samt bidra til å heve fagskolesektoren som en helhet gjennom å stille tydelige forventninger til institusjonene vi studerer ved. Dette vil medføre en økt anseelse for fagskolesektoren, -studentene og -utdannede både før, under og etter studiet, samtidig som at dette kan bedre den nasjonale trenden ved å feilutdanne individer, et område der Norge, dessverre, er verdensledende.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Studentdemokratiet er svært viktig for oss, da vi til syvende og sist er «fagskolekundene.» Et godt studentdemokrati lar alle studentene bli hørt og bidrar til å skape de beste løsningene for studentene selv. Dette har nok mange merket verdien av under de siste årenes prøvelser. Videre er studentdemokratiet en nøkkel for synligheten av studentenes stemme, så vel som en viktig linje, for både ONF og myndighetene, til å oppfatte både studentenes felles, og individuelle, utfordringer relatert til studiet og sin studenthverdag.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg er en ivrig alpinist og bruker så mye av året som mulig med ski på beina. Utover det er musikk, fotball og seiling viktige hobbyer, men helt klart i andre rekke.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Det å få oppleve gjennomslag og resultat av det arbeidet man gjør, og kunne se utviklingen av det arbeidet over tid. Det er også en enorm glede å møte engasjerte tillitsvalgte på alle nivåer gjennom de vervene jeg er så heldig å forvalte.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

Først og fremst at fagskoleutdanninger og -studentene skal gis lik uttelling som universitet og høyskole drømmer jeg om at flere fagskolestudenter skal ville, og, etter hvert ta, videre utdanning, også etter fullført fagskole, både i fagskole- og UH-sektoren. På denne måten kan vi, som organisasjon og også som individer, bidra til å bedre anseelsen til sektoren, få bedre fremtidige forelesere, og en mer effektiv og målrettet utdanningspolitikk i landet som en helhet.

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: