Om oss

ONF - Organisasjon for Norske Fagskolestudenter er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Siden ONF ble stiftet i 2012 har vi fremmet fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. ONF er det øverste organet for studentdemokratiet og har i dag 29 fagskoler som medlemslag med til sammen 10.000 studenter.

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og fremmer fagskoletudenters saker gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid. Vi møter blant annet med Stortingsrepresentanter, Kunnskapsdepartementet og arbeidslivsorganisasjoner på vegne av studentene. ONF har også studentrepresentanter i nasjonale råd og utvalg tilknyttet fagskolesektoren som Nasjonalt Fagskoleråd, NOKUT, Nasjonal Klagenemnd og nasjonale utvalg for fagskoleutdanning.


Styresett

ONF er en demokratisk organisasjon som styres av medlemmene våre. De tillitsvalgte som drifter organisasjonen velges av Landsmøtet for et år av gangen, som er det øverste beslutningsorganet i ONF. På Landsmøtet avgjør medlemmene organisasjonens arbeid og planer for det kommende året. De vedtar arbeidsprogrammet, den politiske plattformen og vedtektene og godkjenner arbeidet Hovedstyret har gjort siden forrige Landsmøte. I tillegg velges tillitsvalgte til organisasjonens sentrale ledd; Hovedstyret, Landsstyret, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen.  

Hovedstyret er det utøvende organet i ONF. Der jobber leder, nestleder og 3 andre styremedlemmer med å løse oppgavene Landsmøtet bestemte i arbeidsprogrammet. 

Landsstyret er ONFs øverste organ mellom Landsmøtene. Der møter både  Hovedstyret og de ordinære landsstyremedlemmene og tar de viktigste politiske og organisatoriske beslutningene for ONF. Medlemmene i landsstyret har ansvar for medlemslag i hver sin region. 

ONF sin Kontrollkomite sørger for at organisasjonen følger lover, egne vedtekter og vedtak. Hovedoppgaven til medlemmene i kontrollkomiteen er å kontrollere at organisasjonens midler forvaltes i tråd med vedtektene. De legger fram sin årsberetning, som landsmøtet godkjenner. 

Valgkomiteen har en viktig oppgave med å finne dyktige kandidater til tillitsverv i ONF.  De søker aktivt etter kandidater blant medlemmene og innstiller til valg på Landsmøtet. 

 
Støttespillere

Fordi ONF er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter mottar vi støtte fra Kunnskapsdepartementet. Støtten skal gagne fagskolestudenter, og vi leverer hvert år en rapport til godkjenning for å vise hvordan vi fikk til det. Fra alle våre medlemmer mottar vi også en medlemskontingent hvert semester. Det gjør at vi kan jobbe mer for våre medlemmer og deres saker.