Ny Stortingsmelding og institusjonsakkreditering for fagskolesektoren

Torsdag 26.01.22 annonserte Forsknings- og utdanningsminister Ola Borten Moe at regjeringen vil gi fagskolene mulighet til å få institusjonsakkreditering. Samtidig fortalte ministeren at regjeringen vil legge frem en ny Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning og sektorens rolle i fremtiden

Nestleder i ONF Thea Tuset (Foto: Tor Lindseth).

-ONF er svært fornøyd med at regjeringen åpner for institusjonsakkreditering for fagskolene slik at de kan opprette og godkjenne nye studietilbud. ONF har, i likhet med andre aktører i sektoren, lenge jobbet for at fagskolene skal få denne muligheten, sier Thea Tuset, fungerende leder i ONF.

Les pressemeldingen fra regjeringen her: Fagskolene skal bli bedre rustet til å møte arbeidslivets behov – regjeringen.no 

Viktig med satsning i ny Stortingsmelding 

Etterspørselen etter høyere yrkesfaglig utdanning er mye større enn tilbudet og ONF har lenge etterlyst politiske grep som sikrer en helt annen dimensjonering for høyere yrkesfaglig utdanning for å sikre kritisk kompetanse til fremtidens arbeidsliv.

-Fagskolesektoren må prioriteres meget sterkt for å møte fremtidens kompetansebehov innen helse og aldring, digitalisering og det grønne skiftet. Derfor skal regjeringen ha honnør for at de nå setter i gang arbeidet med en ny Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning, understreker Thea.

Det er bred politisk enighet om at vi må styrke høyere yrkesfaglig utdanning i Norge for å sikre en arbeidsstyrke som har høy relevant kompetanse og god omstillingsevne.

-Men, skal vi få dette til må finansieringen av fagskolesektoren endres slik at de reelle kostnadene dekkes og faste midler til kvalitetsarbeid og utvikling sikres. I tillegg må finansieringen økes betraktelig, slik at sektoren kan vokse i tråd med arbeidslivets behov og for å sikre at gratisprinsippet kan innføres i sektoren, sier Thea Tuset.

Når det nå endelig blir mulig med institusjonsakkreditering blir det viktig at den bebudede Stortingsmeldingen vil presentere tiltak som reformerer og styrker finansieringen av fagskolene. ONF er opptatt av at en mer forutsigbar finansiering må til for å sikre at bærekraftig utviklingsarbeid og kvalitet prioriteres samtidig som gratisprinsippet innføres også innen høyere yrkesfaglig utdanning i Norge.

Behov for endringer i NKR 

Dagens nasjonale kvalifikasjonsrammeverk (NKR) må også endres for å sikre en bærekraftig videreutvikling av høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. I dag forhindrer NKR rammeverket dessverre fagskolene i å utøve sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte. Dette resulterer i at Norge er avhengig av kvalifisert utenlandsk arbeidskraft da vi innen flere fagfelt ikke har lov til å tilby den utdannelsen som er etterspurt.

– Norge skiller seg ut med et kvalifikasjonssystem som kun åpner for høyere akademisk utdanning på nivå 6, 7 og 8. Yrkesfaglig utdanning er begrenset til nivå 5, dette i motsetning til de fleste land i Europa. Norge trenger å bygge en egen søyle for HYU slik at også vi utdanner mennesker med høy, konkurransedyktig kompetanse innen yrkesfag, sier Thea Tuset.

Mens Universitet- og høyskolesektoren skal tilby utdanning som ikke primært er definert av arbeidslivets skiftende behov, skal fagskolene nettopp tilby utdanning som er erfaringsbasert, svarer på arbeidslivets behov og har direkte relevans for arbeidsmarkedet.

-Skal dette systemet fungere på en god måte er det viktig å legge til rette for et dualt system, hvor universitetene og høyskolene tilbyr høyere akademisk utdanning med vekt på teori og forskning, og fagskolene tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som er erfaringsbasert og praksisnær. Dette innebærer at begge disse søylene kan tilbys på alle nivå, med ulike typer læringsutbyttebeskrivelser. Slik kan høyere yrkesfaglige utdanning få status som høyere utdanning uten at noe blir endret for Universitets- og høyskoleutdanningen, understreker Thea.

NOKUT fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede muligheten for parallelle sett med læringsutbyttebeskrivelser for de øverste nivåene i NKR (nivå over 5) med sikte på mulig endret innplassering av fagskoleutdanning. Bakgrunnen for en slik gjennomgang er at The European Qualifications Framework (EQF), åpner for parallelle sett med kvalifikasjoner ved at læringsutbyttebeskrivelsene innenfor et fagområde eller et yrkesfelt enten er forsknings– eller erfaringsbasert. Dette gjør det mulig å ha flere ulike typer kvalifikasjoner på samme nivå i kvalifikasjonsrammeverket, med ulike læringsutbyttebeskrivelser. Dette kan gi grunnlag for et nytt to-løps system for høyere utdanning i Norge, med en UH-sektor som styres av UH-loven og forvaltes av staten, og en fagskolesektor som styres av Lov om høyere yrkesfaglig utdanning og forvaltes regionalt. Sammen vil de to løpene åpne opp for et bredt spekter av utdanningsmuligheter som kan møte fremtidens kompetansebehov.

-NOKUTs utredning lanseres i april og da forventer ONF at det kommer en klar anbefaling om å åpne for høyere yrkesfaglig utdanning på NKR-nivå 6-8. Det er en forutsetning for å utvikle fagskolesektoren slik at den svarer på dagens og fremtidens kompetansenivå, avslutter Thea Tuset.

Les om hvilke kravene fra fagskolestudentene til regjeringen: Fagskolestudentene stiller krav til ny regjering • ONF

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: