I dag la NOKUT fram sin evaluering av Norsk Kvalifikasjonsrammeverk (NKR). NKR er et verktøy som skal samle norske kvalifikasjoner i et felles rammeverk. På den måten skal NKR også vise hvilket nivå ulike kvalifikasjoner ligger på i forhold til hverandre. HYU har vært neglisjert i dette systemet og låst til nivå 5. NOKUTs evaluering anbefaler å åpne for HYU på nivå 6-8. Dette har ONF lenge kjempet for, og om politikerne nå følger opp, vil det legge et godt grunnlag for å videreutvikle høyere yrkesfaglig utdanning og møte arbeidslivets kompetansebehov. 

Leder Thea Tuset 2. fra høyre      FOTO: Privat

Dette er en gledens dag, dette har en samlet sektor kjempet for lenge. Men det er en evalueringsrapport med anbefalinger til KD. Nå må politikerne både fra høyre- og venstresida ta de politiske valgene som trengs for å følge opp å sikre videreutviklingen av høyere yrkesfaglig utdanning i Norge, sier Thea Tuset, leder i ONF. 

Høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) har ikke fått den anerkjennelse innenfor dagens nasjonale kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) som det faktiske læringsutbyttet ofte tilsvarer. Flere fagskolestudenter tar allerede HYU tilsvarende NKR nivå 6 i dag, men læringsutbyttebeskrivelsene har blitt justert ned til nivå 5 for å tilpasse seg lovverket, hvor høyere yrkesfaglig utdanning er låst til nivå 5.1. og 5.2. Studentenes faktiske kompetanse etter endt HYU blir følgelig ikke formelt anerkjent. Dette fører blant annet til at norske bedrifter som ansetter disse kan få problemer med å dokumentere sine ansattes kompetanse i internasjonale anbudsrunder. 

Det er ikke – og skal ikke være – et formål med NKR å hindre HYU i å utvikle mer avanserte studieløp som samfunnet etterspør og som studentene, samfunnet og arbeidslivet trenger. Det er svært viktig at NKR plasserer utdanningsnivå ut fra læringsutbyttebeskrivelser og ikke klassifiserer og binder «typer av utdanning». At HYU har vært låst til nivå 5, mens andre utdanningsformer ikke har noe nivå 5, er det ingen logikk i. ONF ønsker derfor evalueringens anbefaling om å åpne nivå 5 for høyere akademisk utdanning og nivå 6, 7 og 8 for høyere yrkesfaglig utdanning hjertelig velkommen, sier Thea Tuset. 

Det er også et faktum at NKRs plassering av HYU gjør det krevende å utvikle internasjonalt samarbeid. Få land i Europa kjenner til nivå 5.2, men vi vil finne samme utdanninger på nivå 6 i mange europeiske land hvis vi sammenligner læringsutbyttebeskrivelser. I tillegg så deler HYU ut Eqvet studiepoeng og ikke ECTS poeng som benyttes ellers på nivå 5-6-7-8 i Europa. Fagskolesektoren er også klare til å lansere flere studier som er viktige for det grønne skiftet, og som på sikt vil gi læringsutbytte som ville blitt plassert på høyere nivå på kontinentet enn det fagskolene har lov å tilby i Norge i dag. 

ONF har lenge vært opptatt av at om utdanningssystemet skal fungere på en god måte er det viktig å legge til rette for et dualt system, hvor universitetene skal tilby høyere akademisk utdanning med vekt på teori og forskning, og fagskolene tilby høyere yrkesfaglig utdanning som er erfaringsbasert og praksisnær. Slik kan begge søylene tilbys på alle nivå, med ulike typer læringsutbyttebeskrivelser. Det blir hevdet av enkelte stemmer at HYU på høyere NKR nivå vil kunne føre til en akademisering av HYU. Men det mener Tuset er en misforståelse: 

Vi trenger en beskrivelse av høyere yrkesfaglig utdanning på NKR-nivå 6-8, som skiller seg fra universitetstilbudene. Læringsutbyttet forutsettes å være på samme nivå, den generelle kompetansen bør være lik. Men, når det gjelder kunnskap og ferdigheter må den yrkesfaglige utdanningen vektlegge erfaringskompetanse og faglig kunnskap der den akademiske utdanningen vektlegger forskning og teori, understreker Tuset. 

NOKUT fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede muligheten for parallelle sett med læringsutbyttebeskrivelser for de tre øverste nivåene i NKR med sikte på mulig endret innplassering av fagskoleutdanning (HYU). Bakgrunnen for en slik gjennomgang er at EQF (European Qualification Framework) åpner for parallelle sett med kvalifikasjoner ved at læringsutbyttebeskrivelsene innenfor et fagområde eller et yrkesfelt enten er forsknings– eller erfaringsbasert. Dette gjør det mulig å ha flere ulike typer kvalifikasjoner på samme nivå i kvalifikasjonsrammeverket, med ulike læringsutbyttebeskrivelser.  

Utviklingen kan gi grunnlag for et nytt to-løps system for høyere utdanning i Norge, med en UH-sektor som styres av UH-loven og forvaltes av staten og en fagskolesektor som styres av Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Sammen vil de to løpene åpne opp for et bredt spekter av utdanningsmuligheter, avslutter Thea Tuset.