Intervju av landsstyremedlem Edvart Aune

Navn, alder, verv i ONF?

Edvart Aune, 33 år, styremedlem i landsstyret (gjennom suppleringsvalg til landsstyret i desember 2022).

Hvor kommer du fra?

Oslo og Lillestrøm

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg studerer prosjektledelse ved Folkeuniversitetets fagskole i Oslo. Nå studerer jeg på fjerde og siste semester av utdanningen.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Jeg har alltid vært glad i gruppe- og prosjektoppgaver. I mitt daglige arbeid er det mye gjentakende arbeid og rutiner, så det er deilig å bryte rutiner ved å utfordre meg selv. Gjennom tidligere verv og erfaringer kom jeg frem til at jeg ønsket å utdanne meg innenfor ledelse. Med tanke på at jeg jobber skiftarbeid så var det forenlig å finne en studieretning der de tilbyr nettstudier på deltid. Dette for å gi meg mer fleksibilitet i hverdagen.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Fagskolen jeg studerer ved, ble medlem i ONF i desember 2021, og det var i den forbindelse jeg ble kjent med organisasjonen.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg har tidligere hatt flere frivillige lederverv, og har mange gode og konstruktive erfaringer å ta med meg. Under ONFs høstseminar i 2022 deltok jeg som nyvalgt studentrådsleder for Folkeuniversitets fagskole. Under seminaret ble deltakerne informert om et ledig verv til landsstyret. Jeg bestemte meg dermed for å stille til valg for dette vervet.

Jeg føler at kombinasjonen av å være studentrådsleder lokalt for fagskolen jeg studerer ved, og som landsstyremedlem i ONF, gir meg muligheten til å bidra enda bedre for å skape et godt studentdemokrati på fagskolen.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Landsstyret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene og vedtar politiske og organisatoriske beslutninger i tiden mellom landsmøtene. Vi deltar i arbeidsgrupper og fagråd, vedtar politisk og organisatorisk arbeid i henhold til ONFs styringsdokumenter og innstiller på forslag til ONFs styringsdokumenter til landsmøtene. Noen av oss deltar også i fagråd på vegne av ONF, og presenterer progresjonen i disse rådene på styremøtene. Vi søker også råd hos hverandre. Hensikten er, og vil alltid være å gjøre hverandre bedre.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Nå har jeg ikke så lang fartstid i ONF, men jeg merket tidlig at ONF organiseres på en trygg og god måte som gjør det enkelt å kombinere vervet med skiftarbeid, studier og familieliv. I tillegg settes det ned datoer for møter i god tid. ONF har en varm og imøtekommende organisasjonskultur som skaper gode forutsetninger for samarbeid, og jeg føler at jeg har mulighet til å utvikle meg.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Jeg synes det er viktig å ha fokus på akkreditering til høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) og på studiekvalitet på fagskolene. Det er viktig at pensum er oppdatert og er yrkesrelevant. Det er også viktig å styrke finansieringen av fagskolene. Og ikke minst å jobbe for god og rettferdig studentvelferd. For å få til dette forutsetter det et iherdig arbeid innad i sektoren fra ONFs side.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati er for meg når studentene opplever at kommunikasjonen mellom studentene og fagskolene oppleves som god. At vi får rett informasjon til rett tid, at ledelsen lytter og viser genuin interesse for oss. Mange av studentene kombinerer gjerne utdanning med en heltidsjobb, og vi studenter har ofte mange baller i luften på en gang.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg har tidligere spilt i noen rock- og metallband. Noen dager går med til gaming, mens andre dager går med til å lese om teknologi, ledelse, økonomi m.m.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Den største motivasjonsfaktoren er de tillitsvalgte som jeg jobber sammen med i landsstyret, samt ledelsen i ONF. Jeg trives best i et miljø der alle arbeider mot et felles mål. En liten fotnote; min nærmeste leder på arbeidsplassen er også en god inspirasjonskilde der vi gjør hverandre bedre ved å drøfte utfordringer.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

Mitt største ønske framover er en videre satsing på fagskolestudenter.

Prognosene sier at vi har et enda større behov for fagfolk i tiden fremover, eldrebølgen kommer, og landet er i en omstilling med fokus på bærekraft og fornybar energi. Det blir spennende å se om «vi» klarer å komme med et supplement til olje- og gassproduksjon. Norge har store mengder med Thorium. Kanskje dette kan være et godt substitutt innenfor energi?  Det ville iallfall vært utrolig spennende!

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: