Fagskolestudentene får gjennomslag i Hurdalsplattformen

I dag mandag 13.oktober unnfanget Arbeiderpartiet og Senterpartiet den nye Hurdalsplattformen som skal ligge til grunn for regjeringssamarbeidet de neste fire årene. Leder av ONF, Henning Skau er veldig fornøyd med en tydelig satsing på høyere yrkesfaglig utdanning, kunnskap og anerkjennelse av den praktiske kompetansen.

Regjeringen skal blant annet gjennomføre en opptrapping av antall studieplasser over fem år, styrke finansieringen slik at egenbetalingen til studentene kan reduseres og sikre en god dimensjonering av studieplasser over hele landet. Fagskolestudenten har lenge jobbet for at gratisprinsippet også skal gjelde for høyrere yrkesfaglig utdanning.

 Det er gledelig å se at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har fulgt opp vedtaket om en opptrappingsplan for antall studieplasser. Jeg er også veldig fornøyd med at regjeringen legger opp til en styrket finansiering som reduserer egenbetalingene. Om dette blir realisert er det et stort steg i riktig retning for at gratisprinsippet skal gjelde fagskolene, sier Skau

Skau er også fornøyd med at de skal arbeide for at kvaliteten i utdanningene styrkes. Både ved å styrke finansieringen til sektoren, men også ved å styrke kompetansen til lærerne ved å gi de flere muligheter til å utvikle sin pedagogiske kompetanse.

Stort gjennomslag for fagskolestudentene

Siden det ble lovfestet rett til et studentombud for alle studenter i 2019 har ONF jobbet målrettet for en opprettelse av et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene. ONF mener det er viktig at alle fagskolestudenter mottar samme kvalitet på rådgivningen over hele landet. Et nasjonalt studentombud er veldig viktig for å sikre likt tilbud for alle fagskolestudentene uavhengig av utdanningsform, lokasjon og størrelsen på fagskolen. Fagskolestudentene har all grunn til å feire mener leder i ONF Henning Skau, men selv avventer han festen til det endelige statsbudsjettet er lagt fram.

-Vi har jobbet for et nasjonalt studentombud i over to år. Dette er en stor seier for fagskolestudetene! Vi skal feire med kake i dag, men jeg venter med champagnen til den nye regjeringen har fått flertall for en finansiering av studentombudet i statsbudsjettet for 2022, sier Skau

Vi vil satse på kunnskap og praktisk læring gjennom hele livet

Fagskolenes viktige rolle i kunnskapssamfunnet kommer til syne ved flere deler av Hurdalsplattformen. AP og SP regjeringen skal ha et stort fokus på yrkesfaglige og praktiske utdanninger og at arbeidstakerne skal kunne fylle på med ny kompetanse gjennom hele yrkeslivet med utdanningsinstitusjoner som er nært knyttet til det regionale og lokale arbeidsmarkedet.

-Regjeringen har en økt satsning på praktisk læring som et fokusområde. Dette er veldig gledelige lesning, og jeg oppfatter det som et takskifte i måten vi verdsetter utdanning i Norge. Det viser også hvor relevant høyere yrkesfaglig utdanning kommer til å være i årene fremover for å imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft med riktig kompetanse. Vi i ONF skal benytte hver anledning til å minne de på dette, sier Skau

Den nye regjeringsplattformen kan du lese her: Hurdalsplattformen (arbeiderpartiet.no)


Under kan du lese utdrag fra Hurdalsplattformen:

Styrkje høgare yrkesfagleg utdanning, s 54-55
Fagskulane skal gi høgare yrkesfagleg utdanning av høg kvalitet og vere eit likeverdig yrkesfagleg alternativ til universitets- og høgskuleutdanning. Regjeringa vil gi fagskuleutdanningane ei viktigare rolle i arbeidet med livslang læring og jobbe for eit tett samarbeid mellom fagskulane og partane i arbeidslivet. Regjeringa vil prioritere ei utvikling av kvaliteten og tilbodet for å møte framtidas kompetansebehov.

Regjeringa vil:
● Gjennomføre ein opptrappingsplan med tusen nye fagskuleplassar årleg over fem år, i tråd med arbeidslivets behov.
● Styrkje finansieringa av fagskulane slik at utdanningane kan utviklast og eigenbetalinga reduserast, og gjennomgå dimensjoneringa i fagskulesektoren for å sikre heile landet relevante utdanningstilbod av god kvalitet.
● Gi fagskulelærarar betre moglegheiter til å utvikle sin pedagogiske kompetanse.
● Opprette eit nasjonalt studentombod for fagskulestudentane. 55
● Starte opp fleire bransjeprogram og etter- og vidareutdanningstilbod som tar i bruk kapasiteten og kompetansen i fagskulane.

Ei storsatsing på utdanning i heile landet, s55

  • Lansere ei reform for desentralisert utdanning over heile landet, blant anna gjennom lokale utdanningssenter som i hovudsak er eigde av fylka eller har samarbeidsavtaler med eksisterande institusjonar. Utdanningssentera skal få eit særleg ansvar for utdanning der folk bur, basert på lokale kompetansebehov.
Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: