Revidert statsbudsjett 2023

I dag la regjeringen fram det reviderte statsbudsjett for 2023. I budsjettet gjøres det en rekke omdisponeringer og tilleggsbevilgninger, det vil si at det opprinnelige statsbudsjettet for 2023 justeres. Det er ingen vesentlige endringer for fagskolesektoren eller studentvelferden, noe det heller ikke pleier å være i revidert. Men det er likevel særlig en tilleggsbevilgninger ONF synes er positiv. 

ONF er svært glade for å se at NOKUT får en økt bevilgning på 3,5 millioner som vil bidra til fortgang i behandlingen av søknadskøen på akkrediteringer i fagskolesektoren. Dette er et nødvendig og riktig tiltak for å sikre utvikling av sektoren i tiden fremover, sier Thea Tuset, leder i ONF. 

ONF merker seg at det på tross av bred enighet om at fagskolesektoren må styrkes ikke bevilges ekstra midler over revidert, og at regjeringen skyver lovnadene fra Hurdalsplattformen foran seg til kommende statsbudsjett. 

Det kommer ikke flere studieplasser utover de 500 som ble bevilget i statsbudsjettet for 2023. I en situasjon der det er bred politisk enighet om at fagskolesektoren må styrkes for å sikre kompetanse landet har stort udekket behov for, ser vi det nå som essensielt at regjeringen bevilger midler til minimum 1500 nye studieplasser i de tre kommende budsjettene. Om regjeringen gjør det vil de ha oppfylt lovnadene de gav i Hurdalsplattformen, sier Thea Tuset. 

I ONF sitt arbeid med statsbudsjett er det nå et sterkt fokus på å få sikret en nasjonal studentombudsordning for fagskolestudenter som kan ivareta studentenes rettigheter og rettsikkerhet på en bedre måte enn situasjonen vi har i dag.  

Vi noterer oss også at en helt nødvendig etablering av en nasjonal studentombudsordning for fagskolestudenter ikke har fått plass i revidert budsjett. Vi må understreke at det da blir ekstra viktig at regjeringen følger opp denne lovnaden fra Hurdalsplattformen i statsbudsjettet for 2024, slik at fagskolestudentenes rettsikkerhet styrkes og de rettighetene studentene har i henhold til lovverket sikres. 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: