9 av 10 fagskolekandidater ute i jobb ett år etter fullført eksamen

Fungerende leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, Thea Tuset, er fornøyd med funnen i den siste Nifu- rapporten.

Thea Tuset, fungerende leder i ONF Foto: ONF

Mandag 27. februar lanserte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) resultatene fra sin femte kandidatundersøkelse for de med fullført høyere yrkesfaglig utdanning. Den tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot de som fullførte en høyere yrkesfaglig utdanning i 2019 og 2020. Den analyserer også data fra alle fagskolestudenter i perioden 2010-2020.

I rapporten påpekes det at yrkesaktiviteten blant de som er uteksaminert fra en fagskole er høyere og arbeidsledigheten lavere enn det som har vært tilfelle tidligere. Nesten 9 av 10 — 88 prosent — var yrkesaktive da de ble spurt mellom ett og to år etter at de hadde avsluttet fagskoleutdanningen. Bare 2 prosent oppga at de var arbeidsledige.

Tilsvarende tall ved den forrige undersøkelsen var 85 prosent og 4 prosent

Det understrekes at de svært positive tallene i noen grad påvirkes av den gode utviklingen i arbeidsmarkedet, men samtidig bekrefter det at fagskolekandidatene er attraktive for potensielle arbeidsgivere, står det i rapporten.

Fungerende leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), Thea Tuset, sier at resultatet er meget positivt og en gladnyhet.

-En bekreftelse

— Dette bekrefter at høyere yrkesfaglig utdanning er attraktivt, og at det er stor etterspørsel for denne kompetansen på arbeidsmarkedet. Dette har også utallige rapporter, og stortingsmeldinger, vist de siste årene, sier Tuset.

Hun peker også på at mesteparten av kandidatene med høyere yrkesfaglig utdanning går rett ut i arbeid etter endt studieløp.

— For de som ikke gjør det, er det ofte slik at de videreutdanner seg ytterligere på fagskolen, eller går over til en universitets- eller høgskoleutdanning.

Får relevante jobber

Den ferske Nifu-rapporten sier også at arbeidslivsrelevansen i fagskoleutdanningene er høy, og at kandidatene i stor grad er fornøyde med utdanningen. De fleste melder også tilbake at de får relevante jobber etter endt utdanning.

Det er imidlertid store ulikheter mellom utdanningskategoriene. Fagskolekandidatenes bakgrunn, gjennomføring og posisjon i arbeidslivet etter utdanningen følger stabile mønstre preget av det fagfeltet de tilhører, viser rapporten.

Kjønnsbalanse

Antall fagskolestudenter har vært økende de siste årene. Andelen med innvandrerbakgrunn er sterkt økende, og det er bortimot kjønnsbalanse i fagskolesektoren totalt sett.

Innad er imidlertid kjønnssegregeringen fortsatt sterk, noe som i hovedsak avspeiler det arbeidslivet utdanningene rekrutterer fra, viser rapporten.

— Det er fortsatt slik at det er flest menn som velger de tekniske og samferdselsrettede utdanningene og flest kvinner som velger helse- og oppvekstsfag. Men vi ser en tendens til at det jevner seg mer og mer ut, sier Thea.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: