Intervju med påtroppende landsstyremedlem Tommy Raaen

Navn, alder, verv i ONF?

Tommy Raaen, 29 år gammel,
Påtroppende landsstyremedlem for perioden 2021-2022.
Påtroppende leder av ONFs Komité for Maritim Fagskoleutdanning

Hvor kommer du fra?

Stjørdal, Trøndelag

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du

Skipsoffiserutdanningen, Dekksoffiser på Ledelsesnivå ved Trøndelag Høyere Yrkesfagskole, Studiested Trondheim (tidl. Trondheim Fagskole).

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Har jobbet i sjøfartsnæringen i 10 år med mange års fartstid fra Hurtigruten, og i de senere årene har jeg jobbet i lokalfart på ferge/hurtigbåt. Med min yrkesbakgrunn, og med en far som er utdannet sjøkaptein, så ble mitt valg av studieretning et naturlig veivalg.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg ble kjent med ONF og hørte for første gang om organisasjonen da jeg startet på skipsoffiserutdanningen ved Trøndelag Høyere Yrkesfagskole høsten 2020. På min fagskole er jeg tillitsvalgt for min klasse og er valgt inn som varamedlem i studentrådet. Jeg ble valgt inn i Arbeidsutvalget (MKAU) i ONFs Komité for Maritim Fagskoleutdanning 15. desember 2020.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg bestemte meg for å stille til valg i ONF fordi jeg er en engasjert student som brenner for et aktivt studentdemokrati. Jeg har vært tillitsvalgt og elevrådsleder i alle mine år på grunnskole og på videregående skole, og jeg har tidligere hatt lignende tillitsverv i lignende organisasjoner som blant annet Elevorganisasjonen. Min erfaring fra tidligere tillitsverv har engasjert meg til å være en aktiv pådriver for studentmedvirkning. Jeg ønsker gjennom dette tillitsvervet i ONF å styrke fagskolesektorens posisjon i utdanningssystemet og bidra til å heve kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning.

Hva innebærer ditt verv i ONF ?

Mitt verv som påtroppende landsstyremedlem i ONF innebærer å delta aktivt på alle landsstyremøter, og gjennom dette har jeg som mål å bli bedre kjent med andre fagskolestudenter og med organisasjonen i sin helhet. Som påtroppende leder av ONFs Komité for Maritim Fagskoleutdanning fra 1. juli 2021, så vil dette innebære ledelse av komiteen, sikre at komiteen skaper dialog på tvers av de maritime skolene og sikre studentrepresentasjon i råd, utvalg, og arbeidsgrupper som særskilt omhandler maritime fagskoler. I tillegg til at jeg er åpen for å ta på meg andre ansvarsoppgaver.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Jeg har i mange år kombinert jobb med studier, og jeg har mye erfaring med å kombinere dette igjen med tidligere verv i andre organisasjoner. I en ellers travel hverdag med både skole, jobb og andre gjøremål så har jeg lært meg gode teknikker for å planlegge alle gjøremål i dager/uker frem i tid og, hvordan man skal prioritere uilike oppgaver fortløpende. Dette er metoder jeg kommer til å fortsette å bruke for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

ONF hadde som mål i 2020 og rekruttere 90% av alle fagskolestudenter til å bli medlem av organisasjonen. Nå mener jeg det blir viktig for ONF fremover å prioritere rekruttering av de resterende 10% av fagskolestudentene. Ikke minst er det like viktig at vi klarer å holde på medlemsmassen vår ved hjelp av synlighet på fagskolene, samt mobilisering og skolering av tillitsvalgte. NHOs Kompetansebarometer viser klare og tydelige signaler om at det blir et enormt behov for høyere yrkesfaglig utdanning i fremtiden. NOKUTs Studiebarometer for fagskolestudenter i 2020 derimot, har en klinkende klar tale. Studentene er minst positive til studienes tilknytning til arbeidslivet, mulighetene for medvirkning og bruk av digitale verktøy. Dette blir også en viktig oppgave for ONF å ta tak i fremover. Her mener jeg at vi som nasjonale studentrepresentanter for fagskolestudentene er grunnfundamentet, og må derfor gå i front og legge press på politikerne for å sikre god kvalitet i alle ledd i høyere yrkesfaglig utdanning.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati for meg er et studentfellesskap der alle studenter føler seg hørt og der alle som ønsker har mulighet til å få være med å bestemme over sin egen studiehverdag. Alle studenter har rett til medvirkning og medbestemmelse, og de har rett til å drive studentpolitikk. Et levende studentdemokrati er derfor viktig for å ivareta studentenes interesser og fremme synspunktene deres. Studentene representerer en viktig ressurs og det er viktig at studentene skal være representert i alle styrer, råd og besluttende organer der avgjørelser som påvirker studentene tas. Ved å engasjere seg i et studentorgan kan man få god innsikt i hvordan skolen fungerer, og få mulighet til å bli en del av et spennende og utviklende miljø der man setter saker på dagsorden som er viktige for studentene.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

På fritiden liker jeg å gå turer i skog og mark da jeg er veldig glad i fysisk aktivitet og friluftsliv. Jeg er også veldig interessert i musikk og underholdning, og jeg spiller blant annet slagverk som elev på kulturskolen i Stjørdal. I tillegg til dette så liker jeg å bruke mye tid sammen med min samboer, venner og familie.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?
Jeg blir veldig motivert av å gjøre andre glade og se at andre lykkes, og jeg blir lett inspirert av mennesker som verdsetter tillit og bryr seg om andre medmennesker.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

Mitt største ønske på vegne av alle fagskolestudenter er at ONF skal få gjennomslag for fullfinansiert høyere yrkesfaglig utdanning. Gratis offentlig utdanning er bærebjelken i velferdsstaten. ONF må derfor jobbe for at statlige tilskudd økes og studieavgiften senkes. Dette er nødvendige tiltak som er helt i tråd med det som regjeringen omtaler som «Gratisprinsippet». I tillegg til dette ønsker jeg også at fagskolene skal få den statusen de fortjener. Jeg har derfor et stort ønske om at vi skal få gjennomslag for å heve nivået i høyere yrkesfaglig utdanning fra nivå 5 til nivå 6, 7 og 8 i Nasjonalt Kvalitetsrammeverk (NKR) for livslang læring, slik at vi blir likestilt med landets universiteter og høgskoler.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: