Intervju med påtroppende landsstyremedlem Tommy Raaen

Navn, alder og verv i ONF?

Tommy Raaen, 30 år gammel.

Landsstyremedlem for perioden 2021-22, og påtroppende landsstyremedlem for perioden 2022-2023.

Hvor kommer du fra?

Stjørdal, Trøndelag

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Skipsoffiserutdanningen, Dekksoffiser på ledelsesnivå ved Trøndelag Høyere Yrkesfagskole, studiested Trondheim (tidl. Trondheim Fagskole).

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Har jobbet i sjøfartsnæringen i 10 år, med mange års fartstid fra Hurtigruten og i de senere årene i lokalfart på ferge/hurtigbåt. Med min yrkesbakgrunn og med en far som er utdannet sjøkaptein så ble mitt valg av studieretning et naturlig veivalg.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg ble kjent med ONF og hørte for første gang om organisasjonen da jeg startet på fagskolen høsten 2020. Jeg er hovedtillitsvalgt i studentrådet på mitt studiested og leder for felles studentråd ved Trøndelag Høyere Yrkesfagskole som består av 7 fylkeskommunale fagskoler i Trøndelag. Jeg ble valgt inn i Arbeidsutvalget (MKAU) i ONFs Komité for Maritim Fagskoleutdanning 15. desember 2020, og jeg ble senere oppnevnt til leder av komitéen 1. juli 2021 og sitter fortsatt i dette vervet.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg bestemte meg for å stille til gjenvalg i ONF da jeg på kort tid har rukket å bli utrolig glad i denne flotte studentorganisasjonen, og fordi jeg fortsatt er en engasjert student som brenner for et aktivt studentdemokrati. Jeg har vært tillitsvalgt og elevrådsleder i alle mine år på grunnskolen og i videregående skole, og jeg har tidligere hatt lignende tillitsverv i lignende organisasjoner som blant annet Elevorganisasjonen. Med bakgrunn i dette er jeg en aktiv pådriver for studentmedvirkning, og jeg ønsker derfor å fortsette med å styrke fagskolesektorens posisjon og bidra til å blant annet heve kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Mitt verv i ONF innebærer å delta aktivt på alle landsstyremøter som medlem av landsstyret, og med dette har jeg som mål å bli bedre kjent med andre fagskolestudenter og med organisasjonen i sin helhet. Da jeg ble oppnevnt til leder av ONFs Komité for Maritim Fagskoleutdanning av landsstyret i fjor, så ble dette mitt primære ansvarsområde. Som leder av denne komitéen fungerer jeg som nasjonal representant for alle de maritime fagskolestudentene blant ONFs medlemslag der jeg representerer de i ulike råd og arbeidsgrupper som for eksempel avdelingsledermøter, rektormøter, styremøter i Program for Maritim Kompetanse (MARKOM II) og rådsmøter i Nasjonalt fagråd for Maritime Fag.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Jeg har i mange år kombinert jobb med studier, og jeg har lang erfaring med å kombinere dette med tidligere verv i andre organisasjoner. I en ellers travel hverdag med både skole, jobb og andre gjøremål så har jeg lært meg gode teknikker for å planlegge alle gjøremål i dager/uker frem i tid, og hvordan jeg skal prioritere hvilke oppgaver jeg skal ta tak i til enhver tid. Dette er metoder jeg kommer til å fortsette å bruke for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

ONF hadde som mål i 2020 og rekruttere 90% av alle fagskolestudenter til å bli medlem av organisasjonen. Nå mener jeg det blir viktig for ONF fremover å prioritere og få rekruttert de siste 10% av fagskolestudentene, og ikke minst er det like viktig at vi klarer å holde på medlemsmassen vår ved hjelp av synlighet på fagskolene, inkludert mobilisering og skolering av tillitsvalgte.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati for meg er et studentfellesskap der alle studenter føler seg hørt og der alle som ønsker har mulighet til å få være med å bestemme over sin studiehverdag. Alle studenter har rett til medvirkning og medbestemmelse, og de har rett til å drive studentpolitikk. Et levende studentdemokrati er derfor viktig for å ivareta studentenes interesser og fremme synspunktene deres. Studentene representerer en viktig ressurs og det er viktig at studentene skal være representert i alle styrer, råd og besluttende organer der avgjørelser som påvirker studentene tas. Ved å engasjere seg i et studentorgan kan man få god innsikt i hvordan fagskolen fungerer, og få mulighet til å bli en del av et spennende og utviklende miljø der man setter saker på dagsorden som er viktige for studentene.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

På fritiden liker jeg å gå turer i skog og mark ettersom jeg er veldig glad i fysisk aktivitet og friluftsliv. Er også veldig interessert i musikk og underholdning, og jeg spiller blant annet slagverk som elev på kulturskolen i Stjørdal. I tillegg til dette så liker jeg å bruke mye tid sammen med min samboer, venner og familie.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?
Jeg blir veldig motivert av å gjøre andre glad og se at andre lykkes, og jeg blir lett inspirert av mennesker som verdsetter tillit og bryr seg om andre medmennesker.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

Mitt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene er at ONF skal få gjennomslag for å få fullfinansiert høyere yrkesfaglig utdanning. Gratis offentlig utdanning er tross alt bærebjelken i velferdsstaten. ONF må derfor jobbe for at statlige tilskudd økes og at studieavgiften senkes. Dette er nødvendige tiltak som er helt i tråd med «gratisprinsippet». I tillegg til dette så ønsker jeg at fagskolene og fagskolestudentene skal få den statusen vi fortjener. Jeg har derfor et stort ønske om at vi skal få gjennomslag for å heve nivået i høyere yrkesfaglig utdanning fra NKR-nivå 5 til NKR-nivå 6, 7 og 8 i Nasjonalt Kvalitetsrammeverk for livslang læring, slik at vi blir likestilt med landets universitet og høyskoler.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: