Tilstandsrapporten for HYU: Solid vekst og bedre gjennomføring

Tilstandsrapporten gir et bilde av sektorens og myndighetenes arbeid med utviklingen av fagskolesektoren. Det har vært en rivende utvikling! Rapporten viser en stor økning i både antall studenter, bredden i utdanningstilbud og bedre gjennomføringstall. Det har krevd mye av sektoren både å håndtere pandemien for egen virksomhet, i tillegg til å levere på omstilling i form av korte fleksible utdanninger til permitterte arbeidstakere. Og de har levert! Sektoren har vist seg å være godt rustet for rask omstilling.

 

Flere studenter

Fra høsten 2019 til høsten 2020 økte studentantallet med omtrent 5000 studenter, til totalt 23 279 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning. Ser vi fra 2017 har antall studenter økt med nesten 45%. Årets økning kommer hovedsakelig gjennom tilskudd til fagskoleplasser fra Stortinget, mens også enkelte private fagskoler har også stor økning. Dessuten tar mange studenter prosjektfinansierte studier under 30 studiepoeng.

 

Flere studieplasser gjør at studier er tilgjengelig for flere, men det er langt fra det eneste som gjør fagskolen til en attraktiv utdanningsvei. Økningen i antallet studietilbud gjør også at flere finner studier som passer deres interesser og at enda flere kan få kompetansepåfyll i tråd med satsningen om å lære hele livet. I tillegg er det en tydelig tendens at nettbasert og samlingsbasert undervisning utgjør en stadig større andel av utdanningstilbudet i høyere yrkesfaglig utdanning.

God utvikling av sektoren
Tilstandsrapporten viser at det nå finnes færre fagskoler, som følge av fusjoneringer og fylkessammenslåingene – men likevel det er flere studiesteder. Fusjoner av flere institusjoner samt veksten i studentantall i sektoren som helhet har ført til at 10 fagskoler har over 1000 studenter. Dette er i tråd med ONFs politikk som mener at fusjoneringer og sammenslåinger ikke skal gå på bekostning av antall studiesteder. Flere studiesteder sikrer enda flere studenter tilgang på desentralisert og fleksibel utdanning. I tillegg har nå 8 fagskoler hele 12 fagområdeakkrediteringer. Fagområdeakkrediteringene gir fagskolen fullmakt til å opprette studier innenfor fagområdet de har godkjenning for.

 

Rapporten tar også opp grensegangene mellom yrkesfaglig høyere utdanning og akademisk høyere utdanninger. Her løftes overgangsordninger, samt behovet for at fagskoler skal kunne tilby yrkesrettet utdanning, også på et høyere nivå i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Det henvises til NOKUTs arbeid med evaluering av NKR og at dette vil gi et omforent kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av NKR. ONF ønsker en prøveordning hvor enkelte utdanninger kan søke om å tilby utdanning på NKR-nivå-6, i tråd med arbeidslivets behov. Nasjonalt Fagskoleråd har stilt seg bak en slik prøveordning.

 

Bedre gjennomføring

Studentenes helse og trivselsundersøkelse viste at studiesituasjonen har blitt verre under pandemien, for de fleste studenter. Tiltakene med nedstengte campus har gjort at institusjonene til dels har måttet endre måten de leverer undervisning på. For studentene har pandemien gjort seg utslag både med permitteringer og oppsigelser av heltids- og deltidsjobber for fagskolestudentene. I tillegg har mange studenter opplevd ensomhet eller andre tegn på psykisk uhelse som konsekvens av manglende faglige og sosiale arenaer.

 

Mange fryktet at frafallet ville øke på grunn av pandemien og smittevernstiltakene – i tillegg til en stor økning i studentantall. Gjennomføringen har faktisk økt med seks prosentpoeng, til 66% totalt. Det er likevel store forskjeller mellom studier på heltid ved campus (73%), samlingsbasert (64%), deltidsstudier (61%) og nettstudier (52%). Wictor Østvand Jensen, leder i ONF, sier har en positivt overasket over gjennomføringen og skryter over at fagskolene har omstilt seg på en så god måte

Jeg måtte klype meg selv i armen! Det er bare å gratulere studentene og fagskolene for den enorme prestasjonen for å klare å komme i mål. Dette har vært et spesielt hardt år, og det er lagt ned en særdeles god innsats både av studentene, og ikke minst av de ansatte på institusjonene. De har måttet snu seg raskt om både for eksisterende og nye studenter, og har jobbet godt med å ivareta utdanningskvalitet og studentenes læringsmiljø i en periode med betydelig studentvekst og andre pandemirelaterte-utfordringer, sier Jensen.

 

Fortsatt en vei å gå

Det er umulig å ikke sitte igjen med et positivt inntrykk etter å ha lest tilstandsrapporten. Det er ingen tvil om at fagskolesektoren er godt rustet til en videre vekst. Likevel skal ONF fortsette å jobbe for en utvikling av fagskolesektoren. Noen av tingene som påpekes er undervisernes behov for økt kompetanse innen særlig nettpedagogisk kompetanse, som er veldig viktig for studentenes læring. Regjeringens tiltakspakke gir bl.a. mulighet for å søke finansiering til dette.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: