Julehilsen fra leder

 

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere,

Annerledesåret 2020 går mot slutten. Det har vært et krevende år med store omstillinger både for våre medlemmer og for oss som organisasjon. Vi håper nå at dere får en fredfull jul, og et avbrekk fra en ellers hektisk hverdag.

Året som vi snart legger bak oss har bydd på utfordringer, men også store fremskritt for fagskolesektoren og studentene. Da koronaepidemien traff det norske samfunnet i mars ble fagskolene, i likhet med resten av samfunnet, nedstengt over natten og undervisningen ble digitalisert. ONF satte raskt i gang med å ta kontakt med tillitsvalgte og fagskolene for å få et representativt bilde på hvordan fagskolestudentene opplevde nedstengingen, både med tanke på studiekvalitet, økonomi og mangelen på sosiale møteplasser. Samtidig var vi svært opptatt av å være tilgjengelig og synlig for våre medlemmer og besvare de spørsmål studentene hadde. Vi opplevde i denne perioden en økt pågang fra våre medlemmer og jobbet svært mye med å rådføre studenter og tillitsvalgte for at de skulle få god undervisningskvalitet på sine fagskoler og økonomisk sikkerhet.

ONF hadde et veldig nært og konstruktivt samarbeid med bl.a. Kunnskapsdepartementet og NOKUT i denne perioden og opplevde i stor grad å bli brukt som en rådgiver og sparringspartner i utforming og tilpasning av regelverk og støtteordninger, med et felles mål om å finne løsninger som sikret fagskolestudentene gjennom krisen.

Det er særlig fire saker som har vært veldig for ONF i det siste året som har gått; det er det psykososiale miljøet til studentene, den økonomiske situasjonen, opprettelse av et nasjonalt studentombud og en opptrappingsplan for flere studieplasser til fagskolene.

Psykisk helse
Gjennom pandemien har ONF vært opptatt av konsekvensene den sosiale nedstengingen har hatt på studentene. Mange fagskolestudenter har rapportert om hjemmeundervisning som ensomt, og en manglende motivasjon til å fortsette utdanningen. Hele 25 % av fagskolestudentene opplyste i vår, gjennom det årlige Studiebarometeret, at koronapandemien påvirket hverdagen deres på en slik måte at det var vanskelig for dem å fortsette utdanningen.

I november satte Kunnskapsdepartementet ned en ekspertgruppe som fikk i oppgave å se på studentenes situasjon og vurdere videre tiltak for studentene. I denne gruppen har også ONF vært representert. Rapporten viser til en rekke viktige tiltak som særlig handler om studentenes psykososiale liv, gjennomføring av eksamen og opprettholdelse av studieprogresjon. Denne uken ble det bevilget 10 millioner ekstra som studentsamskipnadene skal bruke på tiltak. Det er kun 23 av 65 fagskoler som er tilknyttet en studentsamskipnad. Dette gjør at vi følger nøye opp hvordan de 10 millionene som er satt av til dette arbeidet blir kanalisert ut, slik at tiltakene også treffer alle fagskolestudentene.

Økonomisk situasjon
Vi vet at mange av fagskolestudentene har kommet i en håpløs økonomisk situasjon. Fagskolestudentene er en todelt gruppe studenter. Det er dem som primært er arbeidstakere som tar studiet på deltid, og de som studerer på heltid og jobber ved siden av. Ettersom mange av fagskolestudentene er noe eldre enn studenter ved høgskoler og universitet, har de også ofte større forpliktelser som familie og boliglån. Et ekstra lån som ble tilbudt studentene i vår bøter ikke på inntektstapet for studenter som er permittert. Vi forventer at det kommer på ess en løsning som ivaretar den økonomiske situasjonen til de studentene som er permittert eller som har mistet jobben sin. ONF krever en løsning som ikke legger til rette for at studentene må ta opp mer lån.

Nasjonalt studentombud
Studentombudets viktighet har kommet enda mer til syne i løpet av koronatiden. Den endrede studiesituasjonen har ført til at det har dukket opp mange saker fra studentene. Studenter lurer på muligheten for å klage på resultater de har fått på prøver og eksamener tatt under helt andre forhold enn hva studentene var forespeilet. Andre studenter vurderer rett og slett å slutte på studiene.

Vi mener et nasjonalt studentombud i større grad vil kunne ta hensyn til de desentraliserte og små fagskolene, som ikke besitter de nødvendige ressursene og fagmiljøet til å opprettholde en slik funksjon. At kvalitet og tilgang på rådgivning skal bestemmes ut fra hvilken skole man studerer ved er et problem i dag. Det er helt avgjørende at alle fagskolestudenter mottar samme kvalitet på rådgivningen, uansett hvor i landet de studerer. ONF gir oss ikke på at fagskolene trenger et nasjonalt studentombud som sikrer samme tilgang og kvalitet på rådgivning til studentene uavhengig av hvor i landet man studerer.

Opptrappingsplan for studieplasser
Politisk har det vært et viktig år for ONF. I en krisetid med stor arbeidsledighet er fagskolene en viktig løsning for de omstillingene  arbeidslivet nå krever av samfunnet. Fagskolene gir mulighet for korte og relevante utdannelser, gjennom et tett samarbeid med næringslivet, som videreutdannelse for permitterte og arbeidsledige. I mai sikret Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet flertall i stortinget for en forpliktende opptrappingsplan av studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning, med 1000 nye fagskoleplasser hvert år i fem år fremover. Dette var en historisk seier for ONF og en sak vi har kjempet for i mange år. Det er derfor svært skuffende at regjeringen ikke fulgte opp den forpliktende opptrappingsplanen som stortinget vedtok i vår, som en del av budsjettforliket i desember.

Medlemmer og møteplasser

Medlemsarbeid og rekruttering har vært et stort satsningsområde for ONF dette året. Året 2020 har også vært preget av en formidabel medlemsvekst for organisasjonen med en vekst på hele 54 prosent. I skrivende stund har ONF et medlemstall på om lag 19 000 medlemmer og vi organiserer ca. 90 prosent av fagskolestudentene. Denne medlemsveksten er svært gledelig og gir oss ekstra motivasjon til å fortsette det viktige arbeidet for å ivareta og fremme fagskolestudentenes interesser. Den store medlemsøkningen er med på å gi oss større tyngde som organisasjon og større gjennomslagskraft. Samtidig krever dette enda mer av oss som organisasjon om å være synlige både overfor våre medlemmer og på vegne av disse. I tiden som kommer vil fokuset i større grad være å følge opp medlemmene våre, som er så enormt viktig for organisasjonen.

På grunn av koronasituasjonen har stor deler av de fysiske møteplassene for våre medlemmer blitt avlyst siden mars. ONF så seg dessverre raskt nødt til å avlyse det ordinære landsmøtet som var planlagt i slutten av mars. I stedet ble det avholde et digitalt landsmøte 23. mai som gjorde at vi sikret videre drift av organisasjonen.

Under sommeren da smitten i samfunnet ble mindre og smitterestriksjonene lettet økte optimismen for at organisasjonen igjen kunne bli samlet fysisk. Utover på høsten så vi med den økte smittebølgen at vi var nødt til å avlyse vårt årlige høstseminar i oktober. Dette er en viktig møteplass som gjør at medlemmene kan bli kjent med hverandre og organisasjonen, komme med innspill, delta i faglige diskusjoner og få tilbud om skolering i studentdemokrati. Dette er også en viktig årlig møteplass for å rekruttere tillitsvalgte til organisasjonen. Det er trist at så viktige møteplasser har måtte utgå, men vi håper selvsagt det blir rom for å møtes det kommende året. Vi planlegger i disse dager for to senarioer til det kommende landsmøte 19-21 mars, både fysisk og digitalt. Vårt ønske er selvsagt at landsmøtet kan avholdes fysisk.

God jul og godt nyttår
På vegne av ONF vil vi takke NOKUT, DIKU, Nasjonalt Fagskoleråd, Elevorganisasjonen, Norsk Studentorganisasjon, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, ANSA, LO, NHO og Virke m.fl. for ett godt og konstruktivt samarbeid i 2020.  

Jeg ønsker også å takke Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og Kunnskapsdepartementet for at vi kontinuerlig involveres i arbeidet med høyere utdanning og for deres vektlegging av fagskolene i deres omtale. Vi ser frem til videre samarbeid, hvor ONF benyttes som en viktig sparringspartner for studentene og fagskolesektoren.

Med dette ønsker jeg alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi talas!  

Med vennlig hilsen,

Wictor Østvand Jensen
Leder i ONF

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: