Fagskolestudentenes innspill til Statsbudsjettet 2020

I dag tidlig var ONF og Nasjonalt fagskoleråd på statsbudsjett-høring hos Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Under kan du lese innspillet ONFs leder Wictor Østvand Jensen la fram til komiteen. Om du vil se videoen fra statsbudsjett-høring, trykk på linken under artikkelen (fra 08:49:00 til 09:03:00).


Ingeborg Marie Østby Laukvik fra Nasjonalt fagskoleråd og Wictor Østvand Jensen fra ONF fremmer fagskolestudentenes sak på åpen høring om Statsbudsjettet 2020

Ingeborg Marie Østby Laukvik fra Nasjonalt fagskoleråd og Wictor Østvand Jensen fra ONF fremmer fagskolestudentenes sak på åpen høring om Statsbudsjettet 2020

Opptrappingsplan av studieplasser 
Vi vil først kommentere at 100 nye studieplasser er en meget beskjeden vekst i forhold til behovet som blir pekt på fra flere hold: 

–       I NHOs kompetansebarometer både 2018 og 2019 viser at over halvparten av alle de spurte bedriftene, har behov for høyere yrkesfaglig utdanning.

–       I stortingsmeldingen; Fagfolk for fremtiden sier regjeringen selv at norsk arbeids- og samfundsliv har behov for flere fagskoleutdannede, og at veksten i utdanningssystemet bør komme i fagskoleutdanningen, fremfor universitets- og høyskoleutdanningen. 

På tross av dette er det kun en beskjeden økning på bare 100 nye studieplasser!

Vi i ONF mener det er viktig å tenke langsiktig å se på hvordan fagskolesektoren kan ekspandere, for å møte den store etterspørselen etter høyere yrkesfaglig utdanning.ONF mener dermed det er viktig at det settes av midler i statsbudsjettet i 2020, til en arbeidsgruppe som kan utarbeide en tiårignasjonal opptrappingsplan for fagskolesektoren. Med en nasjonal opptrappingsplan blir det mer forutsigbart for skolene, og de kan bedre legge til rette for en økning i antall studenter, og utvikle utdanningstilbud som ivaretar god kvalitet, og arbeidsrelevants.

Studentombud
Vi mener også det bør opprettes et nasjonalt studentombud for fagskolestudenter. Et slikt studentombud bør være samlokalisert der det er kompetanse om fagskolesektoren. Det sikrer at studentombudet innehar riktig kompetanse, som vil føre til at fagskolestudentene får effektiv, god og riktig rådgivning over hele landet

ONF foreslår at det settes en merknad i statsbudsjett for 2020, der det sette av midler til ett studentombud på ett minimum ett årsverk, og midler til utvikling av en nettside hvor fagskolestudentene kan finne informasjon om tilbudet. 

Finansiering 
Når det gjelder finansiering av fagskolene dekker ikke tilskuddsnivået kostnaden ved å tilby høyere yrkesfaglig utdanning. Ifølge tall fra Deloitte (2016) er kostnaden ved en studieplass i fagskolen i gjennomsnitt 20 000 kroner høyere enn tilskuddet per studieplass. Departementet stiller ikke krav til fylkeskommunene om at offentlig høyere yrkesfaglig utdanning skal være fullfinansiert. I praksis fører dette til at de fleste fylkeskommunale fagskoler tar inn betydelige beløp i egenbetaling fra studentene. Fagskolen er i dag det eneste offentlige skoleslaget som ikke har gratisprinsipp. Gjennomsnittlig nivå på skolepengene for en fagskolestudent er i dag ca. 24 500 kroner per semester. ONF mener at tilskuddet må økes for å dekke den reelle kostnaden for en studieplass slik at høyere yrkesfaglig utdanning også havner under gratisprinsippet.

Studiestøtte
Det er av stor betydning at statsbudsjettet utvider støtteperioden til 11 måneders studiefinansiering. ONF mener studiestøtten må knyttes til folketrygdens grunnbeløp, og at den bør ligge på minst 1,5G fordelt over 11 måneder for å gjøre det mulig å være heltidsstudent. Resultatene fra Studiebarometeret 2019 viser at fagskolestudentene jobber 4 timer mer i uka enn universitetsstudentene, som i snitt er 38,7 timer per uke.En stor andel av studentene som tar høyere yrkesfaglig utdanning har vært i arbeidslivet i flere år og har gjerne etablert familie. En økning i studiestøtten vil gjøre det enklere å prioritere studiene.

 

Video av Utdannings- og forskningskomiteens åpne høring om Statsbudsjettet 2020: https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/?fbclid=IwAR0KOJ_GuyFujtmYK11kccyWiLQBc9wLywtg1w3RoVximM8x-PM6IkUteFY#sal2

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: