Vedtekter 2015-2016

Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter, nedlastbar PDF


§1Formål

1.1.       
Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

 1.2.       
ONF skal ivareta og fremme fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor myndigheter og samfunnet forøvrig.

1.3.       
ONF er partipolitisk uavhengig.


§2 Medlemmer

2.1.       
Innmelding og utmelding

2.1.1.   
Innmelding av medlemskap vedtas av studentorgan ved fagskolen. Medlemskap vedtas med kvalifisert flertall. Vedtatt medlemskap gjøres gyldig fra og med innbetalt medlemskontingent.

2.1.2.   
Utmelding av medlemsinstitusjon vedtas med kvalifisert flertall av studentorganet ved fagskolen. Vedtaket gjelder fra påfølgende semester.

2.2.         
Enkeltstudenter har rett til å melde seg inn som individuelle medlemmer dersom studentens fagskole ikke er medlem av organisasjonen

2.3.         
Enkeltstudenter har rett til å reservere seg mot organisasjonens medlemstilbud. Antallet reserverte studenter skal trekkes fra fagskolens medlemskontingent. Reservering skal skje skriftlig til organisasjonen.

2.4.        
Hovedstyret skal sørge for at studentrådsleder eller tilsvarende blir informert om medlemskap og retten til reservasjon ved studiestart

2.5.        
Personer som ikke er student ved en fagskole kan melde seg inn som støttemedlem. Definisjon av støttemedlem er følgende:
a)    Tidligere fagskolestudent.
b)    Ikke tidligere fagskolestudent.

Forskjellen på a og b er at b ikke har mulighet til å inneha tillitsverv innad i organisasjonen.

2.6.       
Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte er pliktig å sette seg inn i organisasjonens styringsdokumenter.


§3 Kontingent

3.1.     
Medlemslag, individuelle- og støttemedlemmer betaler semestervis medlemskontingent.


§4 Landsmøte

4.1.        
Landsmøte er organisasjonens høyeste organ og avholdes årlig.
Tid og sted for landsmøte (LM) vedtas av landsstyret (LS) etter innstilling fra hovedstyret (HS). Vedtaket skal fattes senest 4 (fire) måneder før foreslått dato.

4.2.        
Følgende personer har møterett på landsmøte:

4.2.1.   
Hvert medlemslag har rett til å stille med en delegat og en observatør. Studentorganet foretar valg av representanter.

4.2.2.   
Fagskoler som ikke er medlem men har individuelle medlemmer, kan møte med en delegat og en observatør per fagskole.

4.2.3.   
Et medlem fra hovedstyret stiller som delegat, resterende medlemmer stiller som observatører.

4.2.4.   
Landsstyret møter med observatørstatus.

4.2.5.   
Sekretariatet møter med observatørstatus.

4.2.6.   
Kontrollkomiteen møter med observatørstatus.

4.3.        
På ordinært landsmøte skal følgende saker behandles:

4.3.1.   
Konstituering

4.3.2.   
Rapporter og beretninger: Årsberetning for hovedstyret Årsberetning for kontrollkomite

4.3.3.   
Økonomisaker: Økonomisk beretning Godkjenning av regnskap

4.3.4.   
Styringsdokumenter: Endringer i vedtekter Endringer i politisk plattform Fastsetting av arbeidsprogram

4.3.5.   
Eventuelle resolusjoner

4.3.6.   
Fastsetting av medlemskontingent:
a)    medlemslag og individuelle medlem
b)    støttemedlem

4.3.7.   
Valg:
a)    Hovedstyret: leder, nestleder og 3 øvrige medlemmer.
b)    Landsstyret: 5 medlemmer.
c)     Kontrollkomité: 2 medlemmer.

4.3.8.   
Eventuelt og innkomne saker

4.4.        
Første innkalling skal sendes ut senest 2 (to) måneder før landsmøtet. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når landsmøte skal avholdes, vedtekter og gjeldende frister, samt hvilke saker som skal tas opp.

4.5.        
Andre innkalling skal sendes ut senest 1 (én) måned før landsmøtet. Denne skal inneholde beretninger, regnskap, forslag til møteregler, forslag til medlemskontingent og endringsforslag til styringsdokumenter.

4.6.        
Landsstyret innstiller overfor landsmøtet i alle saker unntatt saken valg.

4.7.        
Studentorgan, tillitsvalgte eller representanter for medlemslag har rett til å fremme forslag til landsmøtet. Forslagene må være HS i hende innen 6(seks) uker før landsmøtet finner sted.

4.7.1.   
Etter landsmøtet skal det minimum være 4(fire) ukers overlappingsperiode med opplæring mellom sittende og påtroppende tillitsvalgte.

4.8.1     
Vervet som leder og nestleder trer i kraft ved påfølgende årsskifte.

4.8.2     
Dersom tillitsvalgte innehar verv som varer lenger enn 4 (fire) uker etter landsmøtet f.eks. leder, nestleder, og blir valgt til nye verv i organisasjonen, trer det nye vervet i kraft ved påfølgende årsskifte.

4.8.3     
Dersom medlem i hovedstyret eller landsstyret blir valgt til leder eller nestleder, innehar de styrevervet frem til påfølgende årsskifte og fungerer parallelt som påtroppende leder eller nestleder.


§5 Ekstraordinært landsmøte

5.1.   
Ekstraordinært landsmøte:
Hovedstyret har plikt til å innkalle til ekstraordinært landsmøte dersom et absolutt flertall av medlemslagene krever det.

5.1.1.            
Landsstyret kan med kvalifisert flertall kalle inn til ekstraordinært landsmøte ved særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner

5.2.    
Ekstraordinært landsmøte bør innkalles med minst femten dagers varsel, og kan kun behandle saker som var årsaken til innkallingen.

5.3.    
Hvis mulig, skal det velges delegater og observatører til det ekstraordinære landsmøtet på samme måte som gitt i § 4.2. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre møter delegatene og observatørene som møtte på siste ordinære landsmøte.


§6 Landsstyret

6.1.        
Landsstyret er organisasjonens høyeste organ når landsmøtet ikke er samlet, og består av medlemmer valgt jfr. § 4.3.7.b)

6.1.1.   
Landsstyret er vedtaksdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

6.2.        
Landsstyret skal lede organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak.

6.3.        
Landsstyrets arbeidsoppgaver:

6.3.1.   
Landsstyret følger opp hovedstyrets arbeid etter føringer gitt i arbeidsprogrammet og politisk plattform.

6.3.2.   
Landsstyret avgjør saker av stor politisk eller organisatorisk betydning.

6.3.3.   
Landsstyret vedtar budsjett utarbeidet av hovedstyret etter arbeidsprogrammet og føringer gitt av landsmøtet.

6.4.        
Landsstyret setter sin egen møteplan. Landsstyret skal ha minimum 4 møter per år. Medlemmer i landsstyret har møteplikt og stiller med tale- forslags- og stemmerett.

6.5.        
Landsstyremøte skal kunngjøres med minimum 1 (én) måneds varsel. Innkalling sendes til landsstyrets medlemmer og andre deltakere, og skal inneholde foreløpig dagsorden.

Endelig dagsorden med sakspapirer skal sendes til alle deltakende parter innen 2 (to) uker før møtet skal avholdes.

6.5.1.   
Kontrollkomiteen har møteplikt i landsstyret med tale- og forslagsrett.

6.5.2.   
Organisasjonssekretærene har møterett i landsstyret med tale- og forslagsrett.

6.5.3.   
Leder og nestleder av hovedstyret har møteplikt. Leder stiller med tale-, stemme- og forslagsrett. Nestleder stiller med tale- og forslagsrett.

6.5.4.   
Øvrige medlemmer av hovedstyret stiller med tale- og forslagsrett.

6.6.        
Uteblir tillitsvalgte med møteplikt, fra 2 (to) møter uten melding om gyldig frafall, kan disse suspenderes fra landsstyret jf. §12.

6.7.        
Landsstyret kan foreta suppleringsvalg til hovedstyre, kontrollkomité og landsstyret jf.§14.4. etter innstilling fra hovedstyret.


§7 Ekstraordinært landsstyremøte

7.1.        
Ekstraordinært landsstyremøte kan innkalles av hovedstyret med kvalifisert flertall når det oppstår særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner, eller når et kvalifisert flertall av medlemmene tilhørende landsstyret krever det.

7.2.        
Ekstraordinært landsstyremøte bør innkalles med minst femten dagers varsel. Det skal bare behandles saker som var årsaken til det ekstraordinære møtet, unntak er om dette bifalles av landsstyret med kvalifisert flertall.

 


§8 Hovedstyret

8.1.        
Hovedstyret iverksetter landsmøtets og landsstyrets vedtak og er ansvarlig for den daglige virksomheten. Hovedstyret består av medlemmer valgt jf. § 4.3.7. a).

8.1.1.   
Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede.

8.2.        
Hovedstyret setter sin egen møteplan og avholder møter så ofte det er nødvendig av hensyn til arbeidsmengden. Medlemmer i hovedstyret har møteplikt med tale- forslags- og stemmerett.

8.3.        
Uteblir tillitsvalgte med møteplikt fra 2 (to) møter uten melding om gyldig frafall, kan disse suspenderes fra hovedstyret jf. §12.

8.4.        
Om det er meningsforskjell i hovedstyret, kan saken innankes til  landsstyret.

8.5.        
Etter landsmøtet skal det minimum være en 4 (fire) ukers overlappingsperiode mellom sittende og påtroppende hovedstyre.

8.6.        
Hovedstyrets arbeidsoppgaver:

8.6.1.   
Hovedstyret skal arbeide utfra politisk plattform og arbeidsprogram, og skal rapportere kvartalsvis til landsstyret om fremgang i arbeidet.

8.6.2.   
Hovedstyret skal årlig utarbeide budsjett som legges frem for landsstyret.

8.6.3.   
Hovedstyret skal forvalte organisasjonens midler i samsvar med budsjettet.

8.6.4.   
Hovedstyret kan ansette organisasjonssekretærer og/eller merkantilt ansatte.

8.6.5.   
Hovedstyret skal innkalle landsmøtet samt forberede de saker som skal behandles. Saker som skal på dagsorden skal innstilles til landsstyret.

8.6.6.   
Hovedstyret skal vurdere organisasjonskontorets bemanning og fastsette rammene for lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for stillinger i organisasjonen.

8.6.7.   
Hovedstyret skal registrere og behandle innmelding og utmelding av medlemsinstitusjoner og medlemskap.

 


§9 Kontrollkomiteen

9.1.        
Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan, og består av medlemmer valgt jf.§4.3.7.c).

9.2.        
Kontrollkomiteen har møte- og talerett i hovedstyrets møter, og møteplikt samt talerett i landsstyrets møter.

9.3.        
Kontrollkomiteen skal kontrollere at organisasjonen drives i samsvar med norsk lov og forskrift, organisasjonens vedtekter og vedtatte budsjetter.

9.4.        
Hvis kontrollkomiteen får kjennskap til mislighold, skal den straks ta dette opp med relevante organisasjons ledd.

9.5.        
Kontrollkomiteen skal ved behov samarbeide med organisasjonens revisor, og kan invitere revisor til sine møter.

9.6.        
Kontrollkomiteen skal uttale seg i saker vedrørende låneopptak landsmøtet eller landsstyret foretar på vegne av organisasjonen.

9.7.        
Kontrollkomiteen skal uttale seg i tvister om tolkning av organisasjonens vedtekter.

9.8.        
Kontrollkomiteen skal ha innsyn i de saker som er nødvendige for at utføring av deres mandat og vedtektsfestede oppgaver.

9.9.        
Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter, og avgir årsberetning til landsmøtet.

 


§10 Regnskap og revisjon

10.1.     
Organisasjonen skal hvert år avlegge årsregnskap. Regnskap og årsregnskap skal utføres etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Organisasjonens regnskap følger kalenderåret.

10.2.     
Regnskapets hovedformål er å gi medlemmene innsikt i organisasjonens økonomiske stilling og aktivitet.

10.3.     
Regnskapet skal underskrives av hovedstyrets ledelse og fremlegges for landsmøtet.

10.4.     
Revisjon av organisasjonens regnskap skal utføres av autorisert revisor eller revisjonsselskap.

10.5.     
Landsmøtet og landsstyret kan med kvalifisert flertall ta opp lån på vegne av organisasjonen. Kontrollkomiteen skal uttale seg i disse sakene jfr. § 9.6.

 


§11 Komiteer

11.1.   
Landsmøte, landsstyret og hovedstyret kan opprette ad hoc-komiteer etter behov, samt vedta mandat, funksjonstid og budsjettramme for komiteen.

 


§12 Sanksjoner

12.1      
Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen som setter seg utover organisasjonens vedtekter eller vedtak, kan suspenderes eller ekskluderes fra organisasjonen etter vedtak fra hovedstyret.

12.2      
Medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen som har foretatt graverende misligheter, misbrukt tillit, fordeler eller rettigheter i ONF, kan bli fratatt sitt verv etter vedtak av hovedstyret.

12.3      
Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte kan foreslå suspensjon, ekskludering eller frataking av verv gjennom et skriftlig forslag til hovedstyret.

12.4      
Hovedstyret fastsetter varighet på eventuell suspensjon.

12.5      
Vedtak om suspensjon, ekskludering eller frataking av verv, kan ankes til landsstyret innen 2 (to) uker etter at den berørte har fått skriftlig melding.

 


§13 Vedtak og voteringer

13.1.     
Vedtak fattes med alminnelig flertall så fremt annet ikke er bestemt. Endringer i vedtektene krever kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet gjennomfører man voteringen på nytt, ved eventuelt ny stemmelikhet faller forslaget.

13.2.     
Definisjoner:

13.2.1.
Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer.

13.2.2.
Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.

13.2.3.
Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.

13.2.4.
3⁄4 kvalifisert flertall er oppnådd når minst 3⁄4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.

 


§14 Valg av tillitsvalgte

14.1.     
Studenter ved medlemslag, individuelle medlem og støttemedlem kategori a) jf. § 2.5. kan stille til valg.

14.2.     
Personvalg foretas på landsmøtet etter følgende prosedyre:

14.2.1.
Kandidater holder sine valgtaler

14.2.2.
Kandidater besvarer eventuelle spørsmål

14.2.3.
Skriftlig votering

14.3.     
Votering ved personvalg:

14.3.1.
Ved valg av tillitsvalgte kreves absolutt flertall. Oppnås dette ikke ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste stemmetall. Får disse to samme stemmetall skal det foretas loddtrekning.

14.3.2.
Votering skal foregå skriftlig.

14.4.     
Landsmøte kan med alminnelig flertall oversende ledige styreplasser til landsstyret, som kan supplere jf. §6.7.

 


§15 Andre bestemmelser

15.1.     
Landsmøtet kan med kvalifisert flertall vedta å fusjonere organisasjonen sammen med en organisasjon som har tilsvarende mål.

15.2.     
Landsmøtet kan med 3/4 kvalifisert flertall vedta å løse opp organisasjonen. Organisasjonen er ikke oppløst med mindre det holdes et ekstraordinært landsmøte minimum tre måneder etter første vedtak om oppløsning, hvor oppløsningen igjen må vedtas med 3/4 kvalifisert flertall.

15.3.     
Organisasjonens prokura innehas av leder og ett styremedlem fra Hovedstyret.