Studentrepresentasjon

Et aktivt og godt organisert studentdemokrati bidrar til økt studiekvalitet i fagskolen. ONF mener studentene skal være representert i alle instanser som påvirker deres studiehverdag. Fagskolestudenter er i dag representert i fagskolestyrene, nasjonale faglige utvalg for fagskoleutdanning, i Nasjonalt Fagskoleråd og NOKUT.

 

Studentrepresentant i styret til fagskolen 

Studentene på hver enkelt fagskole har gjennom studentorganet en representant i fagskolestyret og bidrar i beslutningsprosessene på fagskolen. Studentrepresentanten velges av studentorganet på fagskolen og representerer studentenes stemme i styret. 

Studentrepresentanter i klagenemnd lokalt og nasjonalt

Alle fagskoler skal ha en lokal klagenemnd, og her har studentene rett på to representanter. I tillegg oppnevner ONF to medlemmer og ett varamedlem til den nasjonale klagenemnda for fagskoleutdanning (fagskoleklagenemnda). 

Studentrepresentant i nasjonale faglige utvalg

Organisasjon for norske fagskolestudenter representerer studentene i flere nasjonale råd, styrer og utvalg. Studentrepresentantene er valgt av ONF, og skal sikre at studentenes stemme blir hørt i saker som angår dem.

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO)
NUFHO jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor helse- og oppvekstfag for både private og offentlige fagskoler. ONF oppnevner en representant med vara for offentlige fagskoler og en representant med vara for private fagskoler.

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF)
NUTF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor teknisk fagskoleutdanning. ONF har oppnevnt Christoffer Blaalid som studentrepresentant.

Nasjonalt utvalg for maritime fagskoleutdanninger (NUMF)
NUMF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor maritime fagskoleutdanninger. ONF  har oppnevnt Sander Bjerkevoll som  representant fra maritim fagskoleutdanning.

Nasjonalt utvalg for grønne fagskoleutdanninger (NUGF)
NUGF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor grønne fagskoleutdanninger. ONF har oppnevnt Tor Jacob Solberg som representant for studentene på grønne fagskoleutdanninger.

Forum for kunstfaglig utdanning
Forum for kunstfaglig utdanning jobber for kvalitet og videreutvikling av kunstskoler og kunstfagskole. ONF har oppnevnt Thomas Stavø Johnstone som representant for studentene på kunstfagskoler.

Studentrepresentant i Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ om fagskoleutdanning for myndighetene. Fagskolerådet har et bredt arbeidsfelt og mål om å utvikle fagskolesektoren og fremme fagskoleutdanning. Medlemmene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for 1 år av gangen, og ONF har to studentrepresentanter. I inneværende periode er ONFs representanter Christoffer Blaalid og Thea Tuset, med vara Wictor Jensen og Vilja Askelund.

Studentrepresentant i NOKUT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) arbeider for kvalitet i fagskole-, høyskole- og universitetsutdanning. Vilja Askelund representerer ONF i NOKUTs styre.