Ressurser 

 
 

På denne siden finner du ressurser for medlemslag, enkeltmedlemmer, og til deg som er interessert i lese mer om vårt arbeid.

Styringsdokumenter

ONF styres av tre dokumenter som vedtas av landsmøtet vedtar hvert år. I vedtektene finner du reglene ONF må følge, i politisk plattform hva vi mener, og i arbeidsprogrammet hva vi gjør dette året. 

Arbeidsprogram ONF 2019-2020

Politisk plattform ONF 2019-2020

Vedtekter ONF 2019-2020

Håndbok i studentdemokrati

Håndbok i Studentdemokrati

Støtteordninger for medlemslag

Frifond barn og unge er en støtteordning for frivillige og selvstendige grupper. Studentråd på fagskoler som oppfyller Frifonds krav kan søke om inntil 35.000 kroner i støtte til ulike aktiviteter. 

Høringssvar og innspill

En av ONFs viktigste oppgaver er å fremme fagskolestudentenes interesser overfor beslutningstakere. Her finner du våre svar på offentlige høringer, innspill til statsbudsjettet og andre sentrale innspill.

Høringssvar

Ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning

Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger

Forslag om endringar i opptaksforskrifta

Ny fagskolelov

Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Forskrift om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven 

Felles høringssvar til fagskolers forskrifter

Forslag til ny forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Forslag til forskrift om forretning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017

Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016-17 i forbindelse med innføring av elleve måneders utdanningsstøtte

Høringssvar – NOU 2016: 7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn

Utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

Forslag til nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler

Kunnskapssektoren sett utenfra

Forslag om endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Innspill

Innspill til statsbudsjettet 2019

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til statsbudsjettet 2018

Innspill til Stortingsmeldingen om fagskolen 2016

Resolusjoner

Når en sak er særlig viktig for ONF kan studentdemokratiet komme med en fellesuttalelse i en resolusjon. 

Resolusjon-0115-Studentenes opplevde kvalitet i fagskolen

Protokoller

Protokoll fra ONFs landsmøte 2019

Protokoll fra ONFs landsmøte 2018

Protokoll fra ONFs landsmøte 2017

Protokoll fra ONFs landsmøte 2016