Politikk

 

En høyere yrkesfaglig utdanning med studiepoeng

ONF mener fagskolen skal anerkjennes og lovfestes som høyere yrkesfaglig utdanning med uttelling i studiepoeng og tydelige overgangsordninger. Dette er nødvendig for å anerkjenne løfte statusen til fagskolen, og øke rekrutteringen til etterspurte yrkesfag.

Både fagskolepoeng og studiepoeng tildeles basert på antall arbeidstimer som forventes av studenten. Vi mener at når denne forventningen er lik, skal institusjonene bruke samme begrep. Et felles poengsystem med studiepoeng for fagskoler, høyskoler og universitet vil gi mobilitet til studentene både i Norge, og i europeisk sammenheng.

Det er læringsutbyttet som synliggjør innholdet i studier og studentenes tilegnede kompetanse. Vi mener det må innføres tydelige overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyskolene og universitetene. Overgangsordningene skal sikre at studenter som har fullført en utdanning innenfor samme fagfelt, med tilsvarende emner, får kortet ned studietiden ved ny institusjon. 


Finansiering av fagskolene

ONF vil ha en finansieringsordning for fagskolen basert på reell kostnadsdekning av studiene som inkluderer utviklingsmidler. Slik kan institusjonene tilby høy kvalitet i utdanningen, og samtidig tilby  studier som gjør studentene relevante for arbeidslivet. Den økonomiske støtten til fagskolene skal fordeles fra staten. 

ONF mener det må det være mulig å velge en fagskoleutdanning uavhengig av økonomisk bakgrunn. Vi vil at tilskuddsordningen for private fagskoler styrkes for å redusere studentenes egenbetaling. I dag finansierer studentene med sin egenbetaling halvparten av fagskolesektoren. En rekke private fagskoleutdanninger har egenbetaling som overskrider grensen for maksimalt lån og stipend i Lånekassa. Dette gir fagskolestudentene, sammenlignet med studenter i universitets- og høyskoleutdanning dårligere økonomiske vilkår.

Dagens egenbetaling på private fagskoler skal komme studentene til gode. ONF vil derfor ha lovfestet utbytteforbud på egenbetaling og statsstøtte. 


Studentdemokrati

Et aktivt og godt organisert studentdemokrati bidrar til økt studiekvalitet i fagskolen. Studentene er de som erfarer hvordan en fagskoleutdanning fungerer i praksis, og deres synspunkter må inkluderes i beslutninger som angår dem.

ONF mener studentene skal være representert i alle instanser som påvirker deres studiehverdag. Hver fagskole må opprette et studentorgan som har ansvaret for å representere studentenes stemme. For at alle studentene kan bli hørt skal studentorganet bestå av en tillitsvalgt og vara fra hver klasse på fagskolen, og studentene velger sin egen studentrepresentant til styret på fagskolen. 


Medlemskap i studentsamskipnadene

ONF mener fagskolestudenter har krav på de samme rettighetene som andre studenter i norsk høyere utdanning. Studenter har behov for velferdstilbud og støtte gjennom studietiden, som de kan få tilgang på gjennom tilbud fra samskipnaden. Studentsamskipnadene bidrar til at studenter med ulik bakgrunn får likere muligheter til å gjennomføre høyere utdanning i Norge. Gjennom tilbud som studentboliger, kantiner, trening og studentbarnehager bidrar studentsamskipnadene til bedre studentvelferd og større økonomisk trygghet. Slike tilbud kan bidra til å øke studentenes prestasjon i studiet, og gjennomføringsgraden.

For at fagskolestudenter skal være likestilt med andre studenter, må fagskolestudentene få samme mulighet til medlemskap i samskipnadene. Studentdemokratiet i fagskolen må da også få rett til representasjon i samskipnadens beslutningsorganer for å fremme velferd å bedre læringsmiljø, på vegne av sine medstudenter.